ค้นหาเบอร์โทรศัพท์


รายการเบอร์โทรศัพท์

ลำดับ. ชื่อ-หน่วยงาน ภาควิชา/หน่วยงาน คณะ/กอง/สำนัก หน่วยงานภายใน/ภายนอก เบอร์โทรศัพท์(ภายใน) เบอร์โทรศัพท์(ภายนอก) อีเมล์
1. Stephen James Gibson โครงการศึกษาดุษฏีบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2046 0-3810-2046 -
2. Steven John (Mr.) - - หน่วยงานภายใน 2355 0-3810-2355 srijiulakhota@yahoo.com.au
3. Taro Saito (Mr.) - คณะศึกษาศาสตร์ หน่วยงานภายใน - - -
4. Teviot Bonton Fairserirs ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2355 0-3810-2355 -
5. Thomas E.rushlow ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2355 0-3810-2355 tomommy_ii@yahoo.cojp
6. Thomas Christian - วิทยาลัยนานาชาติ หน่วยงานภายใน - - -
7. Wilford Leth Hjort (Mr.) การศึกษาดุษฎีบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2046 0-3810-2046 -
8. Wu Qian ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน - - -
9. Zhang Jingbao - คณะศึกษาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2010 - -
10. Zhao Jing - วิทยาลัยนานาชาติ หน่วยงานภายใน - - -
11. กชนุช เจริญผล พัสดุ คณะศึกษาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2018 0-3810-2018 yaowapa@buu.ac.th
12. กชพร นรมาตย์ - วิทยาลัยพาณิชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2991-93 0-3810-2991-93 -
13. กชภูมิ มีศรีเดชา - คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา หน่วยงานภายใน 2060 0-3810-2060 -
14. กชวรรณ กรองกลาง - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1ต่อ 107,101 0-3839-0580 took.koc@hotmail.com
15. กติกา ชาติน้ำเพชร งานทะเบียนและสถิตินิสิต กองบริการการศึกษา หน่วยงานภายใน 2726 0-3810-2726 -
16. กนก พานทอง - วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา หน่วยงานภายใน 2106 0-3810-2106 Kanok@buu.ac.th
17. กนกทิพย์ เรียบเรียง - คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2369 ต่อ 102 0-3810-2369 -
18. กนกนาถ อินต๊ะบูรณ์ - กองกิจการนิสิต หน่วยงานภายใน 2543, 2544 0-3810-2543 -
19. กนกนุช นรวรธรรม - - หน่วยงานภายใน 3166, 3168 0-3810-3166 kutrakul@hotmail.com
20. กนกนุช ชื่นเลิศสกุล - - หน่วยงานภายใน 2846 0-3810-2846 ckanoknuch@hotmail.com
21. กนกพร ศรีญาณลักษณ์ หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก (ญี่ปุ่น) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2384 0-3810-2384 kanokpos_s@yahoo.com
22. กนกพร น้อยปรีชา ภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2361 0-3810-2361 kadecd@hotmail.com
23. กนกพร เนืองพุทธ - คณะพยาบาลศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2871 0-3810-2871 -
24. กนกรัตน์ คล้ายทองคำ ผู้อำนวยการ กองคลังและทรัพย์สิน กองคลังและทรัพย์สิน หน่วยงานภายใน 2149 0-3810-2149 kanokrat@buu.ac.th
25. กนกรัตน์ ทองอ่อน - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3839-0580 -
26. กนกวรรณ อิ่มสำราญ - คณะแพทยศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3189 0-3810-3189 -
27. กนกวรรณ ทองนพคุณ - วิทยาเขตจันทบุรี หน่วยงานภายใน - 0-3931-0000 -
28. กนกวรรณ มณไฑวงศ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กองการเจ้าหน้าที่ หน่วยงานภายใน 2959 0-3810-2959 -
29. กนกวรรณ สาโรจน์ หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก (ญี่ปุ่น) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2384 0-3810-2384 auya@yahoo.com
30. กนกอร เวทการ - วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2375 ต่อ 0 ,195 0-3810-2375-6 tikkatoon@hotmail.com
31. กมล วรรัตน์ - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2210 0-3810-2210 -
32. กมล บุญล้อม วิศวกร คณะโลจิสติกส์ หน่วยงานภายใน 3100 0-3810-3100 -
33. กมล เจริญวัฒน์ - วิทยาเขตสระแก้ว หน่วยงานภายใน - 0-3726-1802 -
34. กมล สมพันธุ์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3112 0-3810-3112 dingdo@hotmail.com
35. กมลชนก เศรษฐบุตร ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2394 0-3810-2394 -
36. กมลเนตร รัตนอัมพรโสภณ การเงิน สำนักหอสมุด หน่วยงานภายใน 2466 0-3810-2466 kamonat@buu.ac.th
37. กมลพันธ์ พงษ์ไพโรจน์ - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3839-0580 -
38. กมลมาลย์ ศรีโพธิ์ งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3162 0-3810-3162 kamolmar@buu.ac.th
39. กมลรัตน์ วงศ์ถามาตย์ - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2238 0-3810-2238 -
40. กมลวรรณ รอดหริ่ง - คณะการจัดการและการท่องเที่ยว หน่วยงานภายใน 2397, 2305 ต่อ 107 0-3810-2397 -
41. กมลวรรณ พลรักดี ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ (ลาศึกษาต่อต่างประเทศ) หน่วยงานภายใน - - -
42. กร ชื่นศิริ แผนกช่าง คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3161 0-3810-3161 -
43. กรกช เงินดี - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2210 0-3810-2010 -
44. กรกฎ ไชยวงศ์ - คณะศึกษาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2090 0-3810-2090 -
45. กรกมล ไพสิฐธนากร ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดสำหรับอุตสหกรรม โทรศัพท์ 0-3839-3913-4 โทรสาร 0-3839-3916 คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3329 0-3839-3913-4 -
46. กรทิพย์ ศรีเรืองเมตตา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2369 ต่อ 107 0-3810-2369 -
47. กรประภา กาญจนะ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3056 0-3810-3056 kornprab@yahoo.com
48. กรพินท์ เสือชม - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 ต่อ 709,103 0-3839-0580 -
49. กรรณกร กำแพงแก้ว - กองแผนงาน หน่วยงานภายใน 2932 0-3810-2932 kankorn@buu.ac.th
50. กรรณิกา โพธิ์กลิ่น - คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร หน่วยงานภายใน 2624 0-3810-2624 -
51. กรรณิการ์ โชติประดา - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 ต่อ 304-5 0-3839-0580 -
52. กรรณิการ์ วงศ์ดี - คณะสหเวชศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2613-14 0-38102-613-14 -
53. กรรณิการ์ กิจศิริรัตน์ - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 ต่อ 115, 808 0-3839-0580 joyanikan@yahoo.com
54. กรรณิการ์ โมทจิตร - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2257 - -
55. กรวิภา สุภิษะ - วิทยาลัยนานาชาติ หน่วยงานภายใน 2571 0-3810-2571 -
56. กรวิภา เทียนภาสกร - คณะการจัดการและการท่องเที่ยว หน่วยงานภายใน 2397, 2305 0-3810-2305 -
57. กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3056 0-3810-3056 k_ratanapradit@yahoo.com
58. กรองทิพย์ ปุระณะ - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 ต่อ 105, 809 0-3839-0580 -
59. กรอบพร ชนะกูล - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 ต่อ 303 0-3839-0580 -
60. กรัณฑวัชร์ ถาไชย - ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทา-ทอง หน่วยงานภายใน 7900 0-3805-6666 karuntawai@hotmail.com
61. กรินทร์ บุญเลิศวณิชย์ - วิทยาลัยพาณิชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2971-3 0-3810-2971-73 -
62. กฤช จรินโท - วิทยาลัยพาณิชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2971-3 0-3810-2971-73 -
63. กฤชณัท เอื้ออังกูร ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน - - -
64. กฤตอร จิววะสังข์ - วิทยาลัยนานาชาติ หน่วยงานภายใน 2571-2 0-3810-2571-2 kritaom@gmail.com
65. กฤติกา วัฒนพันธุ์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3078 0-3810-3078 kulgle@yahoo.com
66. กฤติน กิตติกรชัยชาญ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3189 0-3810-3189 -
67. กฤติยา จินตเศรณี งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ กองการเจ้าหน้าที่ หน่วยงานภายใน 2960 0-3810-2960 krittiya_jinta@hotmail.com
68. กฤษฎา นันทเพชร - วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2375 0-3810-2375-76 -
69. กฤษฎา เชี่ยวชาญ หอประชุมธำรง บัวศรี กองอาคารสถานที่ หน่วยงานภายใน 2183 0-3810-2183 -
70. กฤษฎา แสงสืบชาติ สาขาวิชานิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2518 0-3810-2518 -
71. กฤษณภูมิ สุขศรีเกษม ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2307 0-3810-2307 -
72. กฤษณะ อิ่มสวาสดิ์ - คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2395 0-3810-2395 -
73. กฤษณะ ชินสาร - คณะวิทยาการสารสนเทศ หน่วยงานภายใน 3097 0-3810-3097 krisana@buu.ac.th ,ckrisana@gmail.com
74. กฤษณา นรนราพันธ์ - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 ต่อ 518 0-3839-0580 krissana_bo@hotmail.com
75. กฤษณา สุนทรสวัสดิ์ ฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา สำนักบริการวิชาการ หน่วยงานภายใน 2291 ต่อ 103 0-3810-2290 -
76. กฤษณา เกิดบุญส่ง งานส่งเสริมการวิจัย กองบริการการศึกษา กองบริการการศึกษา หน่วยงานภายใน 2562 0-3810-2562 kirtsana@buu.ac.th
77. กฤษณา อินทรวิเชียร - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3810-2580-1 -
78. กฤษดา ประสพชัยชนะ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3391 0-3810-3391 -
79. กฤษนัยน์ เจริญจิตร - คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2328 0-3810-2328 -
80. กล้าณรงค์ คำโสภา - วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2375 0-3810-2375-6 kla_ksp@hotmail.com
81. กล่าวขวัญ ศรีสุข ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3058 0-3810-3058 klaokwan@buu.ac,th
82. กลิ่นสุคนธ์ มาตแม้น งานบริการและสวัสดิการ กองกิจการนิสิต หน่วยงานภายใน 1536 0-3810-1536 -
83. กวีพล สว่างแผ้ว - วิทยาลัยการขนส่งและโลจิสติกส์ หน่วยงานภายใน 3100, 3103 0-3810-3100 hipeng22@hotmail.com
84. กษิดิ์เดชฤทธิ์ อินทร์ฤทธิ์ - กองอาคารสถานที่ หน่วยงานภายใน - - -
85. กสินธ์ ป้อมเกิดแสง โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" คณะศึกษาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2257 0-3810-2257 -
86. กอบเกื้อ กุระอิ่ม - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยงานภายใน 2580 0-3810-2580 -
87. กอบลาภ ตันสกุล ภาควิชาภาษาตะวันตก (อังกฤษ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2352 0-3810-2352 korblarp@hotmail.com
88. กอบัว ศรีรัชพงษ์ สำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2090 0-3810-2090 -
89. กัญกร ผูกสิน - สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล หน่วยงานภายใน 2590 0-3839-1671-3 -
90. กัญจนวลัย นนทแก้ว - คณะการจัดการและการท่องเที่ยว หน่วยงานภายใน 2397, 2305 ต่อ 104 0-3810-2397 -
91. กัญจน์ชญา หงส์เลิศคงสกุล ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน - - -
92. กัญญา อริยะสุขสกุล งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ หน่วยงานภายใน 2957 0-3810-2957 -
93. กัญญาภัค อยู่เมือง ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2369 ต่อ 116 0-3810-2369 -
94. กัญลิน จิรัฐชยุต คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี หน่วยงานภายใน - 0-3913-1000 -
95. กัน แก้วกิ่ง - สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล หน่วยงานภายใน 2590 0-3839-1671-3 -
96. กันต์รพี สมจิตร์ ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2356 0-3810-2356 -
97. กันตา ปานสวัสดิ์ - คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2369 0-3810-2369 -
98. กันทิมา สุวรรณพงศ์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3088 0-3810-3088 guntima@buu.ac.th
99. กันทิมา อ่อนละออ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3016, 3059 0-3810-3059 -
100. กันทิมา ลิ้มปัญญาเลิศ - - หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3810-2580-1 -
101. กันยารัตน์ ชวนรัมย์ - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 ต่อ 111 0-3839-0580 kanyarat@buu.ac.th
102. กันยารัตน์ ทองโท - กองคลังและทรัพย์สิน หน่วยงานภายใน 2165 0-3810-2165 -
103. กัมพล สดใส - กองอาคารสถานที่ หน่วยงานภายใน - - -
104. กัลทิตา พงษ์ศิริ - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 ต่อ 304-5 0-3839-0580 -
105. กัลยกร มุสิกะ - - หน่วยงานภายใน 2017 0-3810-2017 -
106. กัลยรักษ์ แช่มช้อย กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี หน่วยงานภายใน 2188 0-3810-2188 งานยานพาหนะ
107. กัลยา คัมภิรานนท์ งานบริการและสวัสดิการ กองกิจการนิสิต - หน่วยงานภายใน - - -
108. กัลยาณี อินต๊ะสิน - - หน่วยงานภายใน 2065-6 0-3810-2065 oil_kanachiro@hotmail.com
109. กัลยาณี เกตุแก้ว หน่วยงบประมาณการเงินและพัสดุ - หน่วยงานภายใน 2184 0-3810-2184 -
110. กาญจนา พิบูลย์ - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3810-2580-1 -
111. กาญจนา ประสพผล - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2257 0-3810-2257 -
112. กาญจนา หริ่มเพ็ง ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3120 0-3810-3120 -
113. กาญจนา แสงศิริ - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 ต่อ 117,101 0-3839-0580 -
114. กาญจนา วิเชียรประดิษฐ์ - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3810-2580-1 -
115. กาญจนา เอี่ยมสะอาด - คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน - - -
116. กาญจนา ศิริวรรณดี - วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2375 ต่อ 106 0-3810-2375-76 kangie999@hotmail.com
117. กาญจนา บุญยัง - วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2375 ต่อ 178 0-3810-2375-76 kanjna_gspa@hotmail.com
118. กาญจนา เชี่ยวเชิงชล - กองคลังและทรัพย์สิน หน่วยงานภายใน 2141 0-3810-2141 kanjana_muay@hotmail.com
119. กาญจนา สุกปลั่ง หัวหน้าฝ่ายปฎิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ หน่วยงานภายใน 2764 0-3810-2764 -
120. กาญจนา พรสัมฤทธิสกุล - คณะการจัดการและการท่องเที่ยว หน่วยงานภายใน 2397 0-3810-2397 -
121. กานต์พจี รัตนแสง - - หน่วยงานภายใน 2210 0-3810-2210 -
122. กานต์พิชชา วระเดช งานช่วยอำนวยการผู้บริหาร สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยงานภายใน 2914 0-3810-2914 aor_v88@hotmail.com
123. กานต์พิชชา สุทธิเรือง - สำนักคอมพิวเตอร์ หน่วยงานภายใน 2770 0-3810-2770 -
124. การะเกด เทศศรี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3039 0-3810-3039 -
125. การุณ สุขสองห้อง - คณะการจัดการและการท่องเที่ยว หน่วยงานภายใน 2397, 2305 ต่อ 124 0-3810-2305 new_karoon@hotmai.com
126. เกวรี สงวนสุข นิติกร กองการเจ้าหน้าที่ หน่วยงานภายใน 2952 0-3810-2952 -
127. กำธร แก้วกิตติ - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3810-2580 -
128. กำพล กังวาลโชคชัย ฝ่ายพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล หน่วยงานภายใน 2590-1 0-3839-1671-3 -
129. กิจจา สดใส - กองอาคารสถานที่ หน่วยงานภายใน - - -
130. กิจฐเชต ไกรวาส - วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2375 0-3810-2375-6 kittachet@gspa-buu.net
131. กิดาการ สายธนู ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3080 0-3810-3080 ksaithan@buu.ac.th
132. กิตติ กรุงไกรเพชร สูติ-นรีเวชกรรม ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3839-0580 -
133. กิตติ สมคะเนย์ - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3839-0580 -
134. กิตติ อรุณจรัสธรรม ภาควิชาศัลยกรรมกระดุกและเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3189 0-3810-3189 -
135. กิตติ อุสิมาศ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี หน่วยงานภายใน - 0-3931-0000 -
136. กิตติคุณ หุตะมาน ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2070 0-3839-3484-6 -
137. กิตติชัย อินทร์อิ่ม - วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ หน่วยงานภายใน 2375-6 0-3810-2375-6 -
138. กิตติเดช วงษา - สำนักคอมพิวเตอร์ หน่วยงานภายใน 2770 0-3810-2770 -
139. กิตติพงศ์ บุญโล่ง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3385 0-3810-2222 -
140. กิตติพันธ์ เจริญผล - กองอาคารสถานที่ หน่วยงานภายใน - - -
141. กิตติภัฎ วงค์กระโซ่ - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2210 0-3810-2210 -
142. กิตติภัทท์ ปรีดาธรรม - คณะการจัดการและการท่องเที่ยว หน่วยงานภายใน 2397, 2305 ต่อ 106 0-3810-2397 kellyvalva@hotmail.com
143. กิตติยา อุปถัมภ์ - สำนักบริการวิชาการ หน่วยงานภายใน 2290 0-3810-2290 -
144. กิตติวุฒิ อังคะนาวิน - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน - 0-3839-0142 -
145. กิตติศักดิ์ เกตุแก้ว - คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3157 0-3810-3157 hs6spj@hotmail.com
146. กิตติศักดิ์ อ่อนเอื้อน - สำนักคอมพิวเตอร์ หน่วยงานภายใน 2773 0-3810-2773 kittisak@buu.ac.th
147. กิติ พูนแสงศิริ - วิทยาลัยนานาชาติ หน่วยงานภายใน 2571, 2572 0-3810-2571-2 kitipoonsangsiri@hotmail.com
148. กิตติคุณ วงศ์ชนะ - กองบริการการศึกษา หน่วยงานภายใน 2712 0-3810-2712 -
149. กิติธร สรรพานิช ฝ่ายวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล หน่วยงานภายใน 2590, 2591 0-3839-1671-3 -
150. กิติมา ศรีไพพจน์ - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยงานภายใน 2580 0-3810-2580 -
151. กิติศักดิ์ กล้าแรง - คณะพยาบาลศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2829 0-3810-2829 kmbza04@hotmail.com
152. กีรติกร กฤตอมรรัตน์ - คณะการจัดการและการท่องเที่ยว หน่วยงานภายใน 2397, 2305 ต่อ 115 0-3810-2371 -
153. กุญช์พิสิฎฐ์ นาคสุวรรณ ฝ่ายโสตทัศนศึกษา สำนักหอสมุด หน่วยงานภายใน 2468 0-3810-2468 kunphisit@hotmail.com
154. กุณฑลี จริยาปยุกต์เลิศ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2868 0-3810-2868 kunk.kunk@gmail.com
155. กุลจิรา วงษ์สุนทร การเงิน สำนักบริการวิชาการ หน่วยงานภายใน 2291-3 0-381-2291-3 kunjtra 2515@hotmail.com
156. กุลชลี รัตนคร - คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน - - -
157. กุลชาณัช เติมประยูร - คณะศิลปกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2510 0-3810-2510 -
158. กุลญาดา เนื่องจำนงค์ - คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2369 0-3810-2369 -
159. กุลณัฎฐา รุ่งเรือง - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยงานภายใน 2580 0-3810-2580 -
160. กุลทรัพย์ ติวากุลพิพัฒน์ - คณะพยาบาลศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2811 0-3810-2811 -
161. กุลนารี จิ๊นหลี - คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา หน่วยงานภายใน 2060 0-3810-2060 kunwak@hotmail.com
162. กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3135 0-3810-3135 kullaya@buu.ac.th
163. กุลวดี เนื่องแสง คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี หน่วยงานภายใน - 0-3931-0000 -
164. กุลวดี โศภิษฐ์ศุทธิ - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 ต่อ 117 0-3839-0580 quitarguru@chaiya.com
165. กุลวรา พูลผล ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3166 0-3810-3166 kulwara@buu.ac.th
166. กุสลวัฒน์ คงประดิษฐ์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2357 0-3810-2357 kkpradit@buu.ac.th
167. กุสุมา แนบเชย - วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2375 ต่อ 130 0-3810-2375-76 kusumats@hotmail.com
168. กุหลาบ รัตนสัจธรรม - คณะสาธารณสุขศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2754 0-3810-2754 koolarbr@hotmail.com
169. เกริกเกียรติ แก้วมณี ศูนย์การศึกษาจันทบุรี วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ หน่วยงานภายใน - 0-3932-2984 ต่อ 104 kerkkiati@hotmail.com
170. เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง คณะศิลปกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2510, 2511 0-3810-2510 kraingsak-k@yahoo.com
171. เกรียงศักดิ์ ปานโพธิ์ทอง - คณะวิทยาการสารสนเทศ หน่วยงานภายใน 3060 0-38103060 -
172. เกรียงศักดิ์ แสงจันทร์ - วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2375 0-3810-2375-6 chay2007@gmail.com, ksangjan2002@yahoo.com
173. เกรียงศักดิ์ บุญญา - - หน่วยงานภายใน 2095 0-3810-2095 -
174. เกรียงศักดิ์ วณิชชากรพงศ์ - วิทยาลัยการขนส่งและโลจิสติกส์ หน่วยงานภายใน 3100 0-3810-3100 -
175. เกรียงศักดิ์ พราหมณ์พันธุ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2315 0-3810-2315 kraingsa@huso.buu.ac.th
176. เกศแก้ว มนต์วิเศษ - สำนักคอมพิวเตอร์ หน่วยงานภายใน 2765 0-3810-2765 -
177. เกศดาว เนินหาด ภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2740 0-3810-2740 noo_kase14@hotmail.com
178. เกศรา กฤษณะโลม ภาควิชาภาษาตะวันตก (อังกฤษ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2352 0-3810-2352 lomkrit59@yahoo.com
179. เกศรา น้อยมานพ - - หน่วยงานภายใน 2076 0-3810-2076 -
180. เกศรา เสียงสังข์ - สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล หน่วยงานภายใน 2590 ต่อ 130 0-3839-1671-3 -
181. เกศราพร พยัคฆ์เรือง - คณะศึกษาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2020 0-3810-2020 -
182. เกศราภรณ์ จันทร์ประเสริฐ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3090 0-3810-3090 Janprasert10@hotmail.com
183. เกศริน อิ่มเล็ก - คณะการจัดการและการท่องเที่ยว หน่วยงานภายใน 2305 ต่อ 124 0-3810-2305 ked_76@hotmail.com
184. เกศรินทร์ อยู่สบาย - คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน - - -
185. เกศวลี อุดมเวช ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3122 0-3810-3122 -
186. เกศินี เชื้อสวัสดิ์ - - หน่วยงานภายใน 2257, 2210 ต่อ 103 0-3810-2210 kindajis3k@hotmail.com
187. เกษตรพันธุ์ ชอบทำกิจ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ สำนักหอสมุด หน่วยงานภายใน 2465 0-3810-2465 pantarak@hotmail.com
188. เกษม สุวรรณกุล นายกสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี หน่วยงานภายใน 2176-77 0-38102-176-77 -
189. เกษม พิพัฒน์ปัญญานุกูล ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3390 ต่อ 107 0-3874-5806 kasemp@buu.ac.th
190. เกษม ใช้คล่องกิจ - คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา หน่วยงานภายใน 2060 0-3810-2060 -
191. เกษม ปานพูนทรัพย์ - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 ต่อ 203, 206 0-3839-0580 kasem@buu.ac.th
192. เกษมสันต์ พานิชเจริญ ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2005 0-3810-2005 -
193. เกษร จันทร ฝ่ายวางแผนและพัฒนาทรัพยากร สำนักหอสมุด หน่วยงานภายใน 2483 0-3810-2483 kesorn109@yahoo.com
194. เกษร ยั่งยืน - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2257 0-3810-2257 prim-nan@hotmail.com
195. เกษศิริน อ่อมเมือง สถานีวิจัย สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล หน่วยงานภายใน 2590 0-3839-1671-3 -
196. เกษศิรินทร์ มะณีแนม ฝ่ายการศึกษานานาชาติพื้นฐาน (IEP) โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2243 0-3838-4362 -
197. เกษสุนีย์ จันทวี คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี หน่วยงานภายใน - 0-3931-0000 ต่อ 4009 ying_1330@hotmail.com
198. เกียรตินิยม คุณติสุข - คณะการจัดการและการท่องเที่ยว หน่วยงานภายใน 2397 0-3810-2397 -
199. เกียรติษฎา ภูมิเพ็ง งานสารบรรณ คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3064 0-3810-3064 kiatsada@buu.ac.th
200. แก้ว นวลฉวี ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2306 0-3810-2306 -
201. แก้วตา เจริญสุข IEP โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2243 0-3810-2243 -
202. โกมินทร์ ขันธิรัตน์ หัวหน้างานธุรการ กองกิจการนิสิต กองกิจการนิสิต หน่วยงานภายใน 2535 0-3810-2535 -
203. โกวิท มาศรัตน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3380 0-3874-5806 -
204. โกวิทย์ ทะลิ - คณะศิลปกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2510 0-38102510 -
205. ไกรพิชิต พยัคฆนิง - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยงานภายใน 2580 0-38102580 -
206. ไกรวิทย์ ติวากุลพิพัฒน์ (สมบัติ การสมศาสตร์ เดิม) ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3143, 3076 0-3810-3076 -
207. ไกรศร นามศักดิ์สวัสดิ์ งานวิเทศสัมพันธ์ กองแผนงาน หน่วยงานภายใน 2941 0-3810-2941 -
208. ไกรสิทธิ์ วิไลเลิศ - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2210 0-3810-2210 -
209. ขจัดภัย ทิพยผ่อง ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3069 0-3810-3069 khajadph@buu.ac.th
210. ขณิษฐา ภักดีวงษ์ - คณะการจัดการและการท่องเที่ยว หน่วยงานภายใน 2397 0-3810-2397 -
211. ขนิษฐา พงษ์ญาติ ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2070 0-3839-3484-6 -
212. ขนิษฐา ชื่นนิยม - คณะพยาบาลศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2810 0-3810-2810 -
213. ขนิษฐา พุกสีดา คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี หน่วยงานภายใน - 0-3931-0000 ต่อ 1116 pookie85@hotmail.com
214. ขวัญข้าว โสภี ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3385 0-3810-2222 -
215. ขวัญจิต คัมภิรานนท์ - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2260 0-3810-2260 -
216. ขวัญจิตต์ มานะเพียรเจริญ - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3839-0580 -
217. ขวัญใจ รัตนะวงษ์ งานบริการและสวัสดิการ กองกิจการนิสิต หน่วยงานภายใน 1521 - -
218. ขวัญชฎิล พิศาลพงศ์ ภาควิชาสารสนเทศศึกษา คณมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2357, 2358 0-3810-2357 -
219. ขวัญชัย ศรีงิ้วราย - คณะโลจิสติกส์ หน่วยงานภายใน 3100 0-3810-3100 -
220. ขวัญตา บุญจันทร์ - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2210, 2257 0-3810-2210 -
221. ขวัญตา สันติกูล ฝ่ายบริการสารสนเทศ สำนักหอสมุด หน่วยงานภายใน 2488 0-3810-2488 -
222. ขวัญเมือง บุดดาวัน - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2257 0-3710-2257 -
223. ขวัญเมือง วิจารณ์ - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2257 0-3810-2257 -
224. ขวัญเรือน ศรีนุ้ย ฝ่ายพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล หน่วยงานภายใน 2590 ต่อ 141, 147-48 0-3839-1671-3 khwanruan@bims.buu.ac.th
225. ขวัญฤทัย ภูวิวัฒน์ ฝ่ายวิชาการและวิจัย ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 ต่อ 519 0-3810-2580 kwanruet@buu.ac.th
226. ขวัญฤทัย ไชยสงคราม - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580 0-3810-2580 -
227. ขันทอง สุขผ่อง - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3810-2580 -
228. ขันทอง วิชาเดช ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2365 0-3810-2365 khanthonhg2@hotmail.com
229. เขมจิรา เตชะมา - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3810-2580-1 -
230. เขมพัชร์ จำนงค์วงษ์ - วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ หน่วยงานภายใน 2375-6 0-3810-2375-6 -
231. เขมารดี มาสิงบุญ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2835 0-3810-2835 khemarad@hotmail.com
232. ไข่มุก เหล่าพิพัฒนา ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2365 0-3810-2365 -
233. ไขแสง ทองสุข - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 ต่อ 803, 806 0-3839-0580 phafan5@hotmail.com
234. คงรัฐ นวลแปง ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2070 0-3810-2070 -
235. คงศักดิ์ วัฒนะโชติ - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2244 0-310-2244 -
236. คเชนทร เฉลิมวัฒน์ ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3039 0-3810-3039 k_chalermwat@hotmail.com
237. คฑาวุธ ภาชนะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กองแผนงาน/คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3067 0-3810-3067 biotite59@hotmail.com
238. คฑาวุธ ทับทิมทอง - สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล หน่วยงานภายใน 2590, 2591 0-3839-1671-3 -
239. คณิน วงศ์ใหญ่ ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2301 0-3810-2301 -
240. คณินทร์ ธีรภาพโอฬาร ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3049 0-3810-3049 kanint@buu.ac.th
241. คนึงนิจ อุสิมาศ ฝ่ายวิชาการและวิจัย ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 ต่อ 519 0-3839-0580 kanungnit_u@hotmmail.com
242. คนึงนิจ แสนก่ำ - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3839-0580 -
243. คนึงนิจ กุโบลา - คณะวิทยาการสารสนเทศ หน่วยงานภายใน 3191 ต่อ 12 0-3810-3191 kkubola@gmail.com
244. คมกฤช ท้าวฤทธิ์ - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 ต่อ408 0-3839-0580 -
245. คมสัน ตรีไพบูลย์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2070 0-3810-2070 -
246. คมสันต์ เอี่ยมวิไล - กองบริการการศึกษา หน่วยงานภายใน 2623 0-3810-2623 -
247. ครรชิต ดอกไม้คลี่ หน่วยสวัสดิการและบริการที่พักอาศัย กองอาคารสถานที่ หน่วยงานภายใน 2556 0-3810-2556 -
248. คำพันธุ์ มะณีกร - คณะพยาบาลศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2810 0-3810-2810 -
249. คำสวย โคตรศรีเมือง ห้องพิมพ์ กองบริการการศึกษา หน่วยงานภายใน 2714 0-3810-2714 -
250. คุณวุฒิ คนฉลาด ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้นำทางการศึกษา ศณะศึกษาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2052 0-3810-2052 kunawuch@hotmail.com
251. คุรุรัตน์ วรรณศิริลักษณ์ - คณะวิทยาการสารสนเทศ หน่วยงานภายใน 3060 0-3810-3060 -
252. เคน นากาซาวา ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2344 0-3810-2344 -
253. เครือมาศ เพ็ชรบุรี - กองกิจการนิสิต หน่วยงานภายใน - - -
254. งามจิตต์ อำไพ - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2210 0-3810-2210 -
255. จงกลณี จงอร่ามเรือง ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3067 0-3810-3067 jongkoln@buu.ac.th
256. จงจิตร อริยประยูร (มด) - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1ต่อ114 0-3839-0580 jongjit@buu.ac.th
257. จงรักษ์ เมธาวรกุล ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2301 0-3810-2301 -
258. จตุพร ชีวมงคลนิมิต - - หน่วยงานภายใน 3158 0-3810-3158 -
259. จตุพร วิรานุวัตร ห้องสมุด คณะพยาบาลศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2874 0-3810-2874 -
260. จตุภัทร เมฆพายัพ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3176 0-3810-3176 jatupat@buu.ac.th
261. จตุรงค์ เสมอวงษ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3356 0-3810-2222 -
262. จตุรพร รินทรานุรักษ์ - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 ต่อ 102 0-3839-0580 chathu_2006@hotmail.com
263. จรรยมณฑน์ เรืองศรีบัว - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2258 0-3810-2258 kikkaq_24@hotmail.com
264. จรรยา ชาญสมุทร - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2242, 2249 0-3810-2249 -
265. จรัญ ธงชนะ - วิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว หน่วยงานภายใน - 0-3726-1802 -
266. จรัญญา ศุภวิฑิตพัฒนา หัวหน้าฝ่ายเอกสารและวารสาร สำนักหอสมุด หน่วยงานภายใน 2492 0-3810-2492 jaranya@lib.buu.ac.th
267. จรัล ฉกรรจ์แดง คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2309 0-3810-2309 -
268. จริยา ธรรมธัญ คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว หน่วยงานภายใน - 0-3726-1560 - 61 jariya844@hotmail.com
269. จริยา บำรุงชาติ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี หน่วยงานภายใน - 0-3931-0000 ต่อ 1148 -
270. จรูญ จันทร์เจริญ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3054 0-3810-3054 -
271. จรูญ ปัดเกษม - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580 0-3839-0580 -
272. จรูญรัตน์ ลิยงค์ - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3839-0580 -
273. จเร จรัสจรูญพงศ์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3053 0-3810-3053 jaray@buu.ac.th
274. นิรัตน์ แซมไธสง - คณะพยาบาลศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2829 0-3810-2829 num399@hotmail.com
275. จอมใจ สุกใส ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3067 0-3810-3067 jomjai@buu.ac.th
276. จักรกริศน์ บัวแก้ว สาขาวิชานิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2518 0-3810-2518 bgrahic2000@hotmail.com
277. จักรกฤษณ์ เรืองเวช ศูนย์อินโดจีนศึกษา วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ หน่วยงานภายใน - 0-3726-1696-7 bakk_tong@hotmail.com
278. จักรกฤษณ์ แม้นเหมือน ฝ่ายวิเคราะห์ระบบและพัฒนาโปรแกรม สำนักคอมพิวเตอร์ หน่วยงานภายใน 2773 0-3810-2773 chakkrit@buu.ac.th, chakkrit07@hotmail.com
279. จักรกฤษณ์ บุญยืน - คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3310 0-3810-2222 -
280. จักรชัย สื่อประเสริฐสิทธิ์ ศูนย์การศึกษาธนบุรี วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ หน่วยงานภายใน - 02-8021556-8 ต่อ 106 tee_ipsr@yahoo.com
281. จักรพงษ์ สุริยพร - กองอาคารสถานที่ หน่วยงานภายใน - - -
282. จักรพงษ์ จิรกาลวสาน - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3839-0580 -
283. จักรพันธ์ วิเศษบุญหนัก - หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก หน่วยงานภายใน 2566 0-3810-2566 -
284. จักรพันธ์ ถาวรธิรา ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3042 0-3810-3042 chakapun@buu.ac.th
285. จักรพันธ์ นาน่วม คณะเทคโนโลยีการเกตร วิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว หน่วยงานภายใน - 0-3726-1802 -
286. จักรพันธ์ ชะนะนาน - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 ต่อ 404, 306 0-3839-0580 pong5544@hotmail.com
287. จักรพันธ์ นาน่วม คณะเทคโนโลยีการเกตร วิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว หน่วยงานภายใน - 0-3726-1802 -
288. จักร์พันธ์ โมรา - กองอาคารสถานที่ หน่วยงานภายใน - - -
289. จักรพันธ์ ชื่นภิรมย์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุด หน่วยงานภายใน 2482 0-3810-2482 -
290. จักรวาล คุณะดิลก ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3390 038-102222 -
291. จักริน สุขสวัสดิ์ชน - คณะวิทยาการสารสนเทศ หน่วยงานภายใน 3059, 3061 ต่อ 20 0-3810-3059 -
292. จักรี กิจประเสริฐ สาขาดนตรีสากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2507 0-3810-2507 chakree666@hotmail.com
293. จัญจลา ศิวะมาศ - คณะการจัดการและการท่องเที่ยว หน่วยงานภายใน 2397, 2305 0-3810-2397 -
294. จันถนอม บัวหลวง - วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2375 0-3810-2375-76 -
295. จันทนา เกิดบางแขม ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2867 0-3810-2867 jantan_ct@hotmail.com
296. จันทนา คชประเสริฐ สาขาดนตรีสากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2507 0-3810-2507 -
297. จันทนี กระแสรสินธุ์ - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 ต่อ 111 0-3839-0580 -
298. จันทนี นพรัตน์อาภากุล ศูนย์กล้องจุลทรรศน์ คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3042 0-3810-3042 nunoonka22@hotmail.com
299. จันทร์จรัส วัฒนะโชติ - สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล หน่วยงานภายใน 2590 ต่อ 156, 159 0-3839-1671-3 janjarus@bims.buu.ac.th
300. จันทร์จิรา สิริปุญญโชติ - วิทยาลัยนานาชาติ หน่วยงานภายใน 2571 ต่อ 102 0-3810-2571-2 yu_yu1624@hotmail.com
301. จันทร์ฉาย เพียรพิเชฐชื่น - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2210 0-3810-2210 -
302. จันทร์ชลี มาพุทธ ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2068 0-3810-2068 chanchalee_m@hotmail.com
303. จันทร์ฑา นาควชิรตระกูล ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3390, 3393 0-3810-2222 -
304. จันทร์พร พรหมมาศ ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2006 0-3810-2068 chanphorn@hotmail.com
305. จันทร์พร สุดจำนงค์ งานประกันคุณภาพการศึกษา กองบริการการศึกษา กองบริการการศึกษา หน่วยงานภายใน 2716 0-3810-2716 jhunporn@buu.ac.th
306. จันทร์เพ็ญ สุนารักษ์ (หนูเสริม) ภาควิชาสังคมวิทยา คณมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2361 0-3810-2361 -
307. จันทร์เพ็ญ มณีรัตนากรณ์ - หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยงานภายใน 2171 0-3810-2171 maneerattankorn@yahoo.com
308. จันทร์เพ็ญ อุดมศักดิ์สกุล ภาควิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2737 0-3810-2737 phen_udom@yahoo.com
309. จันทรวรรณ แสงแข ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3166 0-3810-3166 schantara@yahoo.com
310. จันทรา อินทนนท์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3089 0-3810-3089 chantra0@hotmail.com
311. จันทรา ปัญญาวงศ์ - ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทา-ทอง หน่วยงานภายใน 7900 0-3805-6666 -
312. จันทิมา สิงห์ทอง - กองคลังและทรัพย์สิน หน่วยงานภายใน 2141 0-3810-2141 s_singtong@hotmail.com
313. จันทิมา กิจดี - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2210 0-3810-2210 -
314. จันทิมา ชินสร้อย ภาควิชาการพยาบาลแม่และเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2860 0-3810-2860 -
315. จันธร เมฆขจร - กองคลังและทรัพย์สิน หน่วยงานภายใน 2145 0-3810-2145 -
316. จาตุรนต์ ยังให้ผล - กองอาคารสถานที่ หน่วยงานภายใน - - -
317. จารึก จินตนา - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยงานภายใน 2580 0-3839-0580 -
318. จารุณี สุนทรสวัสดิ์ - กองคลังและทรัพย์สิน หน่วยงานภายใน 2162 0-3810-2162 -
319. จารุดา เต็มโชค ศูนย์อินโดจีนศึกษา วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ หน่วยงานภายใน 2375-6 0-3810-2375-6 -
320. จารุนันท์ ประทุมยศ ฝ่ายวิจัย สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล หน่วยงานภายใน 2590 0-3839-1671-3 -
321. จารุเพ็ญ อุดมผล - กองแผนงาน หน่วยงานภายใน 2934 0-3810-2934 jarupen@buu.ac.th
322. จารุภา เสริมศรี - คณะพยาบาลศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2810 0-3810-2810-11 -
323. จารุวรรณ กชทองรัศมี (จอยสำนักคอมฯ) - สำนักคอมพิวเตอร์ หน่วยงานภายใน 2782 ต่อ 143 0-3810-2782 jaruwan@buu.ac,th
324. จารุวรรณ สดใส - คณะศึกษาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2010 0-3810-2010 -
325. จารุวรรณ ธรรมศิล - คณะศึกษาศาสตร์ หน่วยงานภายใน - - -
326. จารุวรรณ แสนสันเทียะ - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3839-0580 -
327. จารุวรรณ ศิลาชัย - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3839-0580 -
328. จารุวรรณ กิตติวราวุฒิ - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3839-0580 -
329. จำนง หอมเจริญ - วิทยาลัยพาณิชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2991 ต่อ166 0-3839-4900 jumnong@buu.ac.th
330. จำนงค์ ธนาวนิชกุล - คณะศิลปกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2505 0-3810-2505 -
331. จำนงค์ กฤษณามระ - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 ต่อ 555, 666 0-3839-0580 -
332. จำนงค์ แก้วมณี - กองอาคารสถานที่ หน่วยงานภายใน 2191 0-3810-2191 -
333. จำเนียร จวงตระกูล ศูนย์บัณฑิตศึกษานานาชาติการพัฒนาทรัพยากร คณะศึกษาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2046 0-3810-2046 -
334. จำเนียร เรียนพินิจ - วิทยาลัยพาณิชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2991-3 0-3810-2991-3 -
335. จำเนียร สงวนพวก - คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2328 0-3810-2328 -
336. จำรัส ศรีลือ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี หน่วยงานภายใน - 0-3931-0000 ต่อ 4009 pung_tummue@hotmail.com
337. จิดาภา สุทธิพงษ์ - คณะสหเวชศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2610 0-3810-2610 -
338. จิดาภา พรยิ่ง ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2301 0-3810-2301 -
339. จิตตภาคย์ จิวารัตน์ - กองคลังและทรัพย์สิน หน่วยงานภายใน 2160 0-3810-2160 jitt357@hotmail.com
340. จิตตรัตน์ เอี่ยมเอก งานกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3011 0-3810-3011 jittarat2@hotmail.com
341. จิตตาภา สารพัดนึก ไชยปัญญา ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2347 0-3810-2347 sarapadnuke@yahoo.com
342. จิตติมา วัดพงพี - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 ต่อ 810 0-3839-0580 jittima_2002@hotmail.com
343. จิตติมา พลิคามินทร์ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด หน่วยงานภายใน 2490 0-3810-2490 -
344. จิตติมา เจริญพานิช ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3058 0-3810-3058 jittima@buu.ac.th
345. จิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ ภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2740 0-3810-2740 jitrapun@buu.ac.th
346. จิตรลดา ปิ่นทอง - คณะการจัดการและการท่องเที่ยว หน่วยงานภายใน 2397, 2371 0-3810-2397 -
347. จิตรา ตีระเมธี ฝ่ายวิจัย สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล หน่วยงานภายใน 2590-1 ต่อ 140 0-3839-1671-3 jittra@buu.ac.th
348. จิตรา ลาภกิจเจริญ ภาควิชาภาษาตะวันออก (จีน) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2351 0-3810-2351 -
349. จิตราภรณ์ เขียวขำ - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 ต่อ 110,111 0-3810-2580 miss.tittraporn@yahoo.com
350. จิตสวาท ปาละสิงห์ เลขานุการคคณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2316 0-3810-2316 jitsawat@hotmail.com
351. จิติรัชต์ คุณุรัตน์ - ศูน์วิทยศาสตร์สุขภาพ หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3839-0580 -
352. จินดา ศรีญาณลักษณ์ - คณะศึกษาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2016 0-3810-2016 chinda999@hotmail.com
353. จินดา ประสพผล - กองอาคารสถานที่ หน่วยงานภายใน - - -
354. จินดาภรณ์ สุรเนตร - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3839-0580 -
355. จินตนา วัชรสินธุ์ ภาควิชาการพยาบาลแม่และเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2807 0-3810-207 -
356. จินตนา อรุณนพรัตน์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3089 0-3810-3089 -
357. จินตนา เปล่งปลั่ง งานส่งเสริมการวิจัย กองบริการการศึกษา หน่วยงานภายใน 2561 0-3810-2561 jintana@buu.ac.th
358. จิรกุล ครบสอน - คณะพยาบาลศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2810 0-3810-2811 -
359. จิรนันท์ พุ่มเหรียญ ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2074 0-3810-2074 -
360. จิรนุช ขาวเมืองน้อย - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2210 0-3810-2210 -
361. จิรนุช พิลาอุ่น คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตสารสนเทศ สระแก้ว หน่วยงานภายใน - 0-3726-1560 - 61 chiranut_p@hotmail.com
362. จิรภา สุจิรานุธรรม - สำนักคอมพิวเตอร์ หน่วยงานภายใน 2782 ต่อ 144 0-3810-2782 jirapa@buu.ac.th
363. จิรภา น้าคณาคุปต์ - วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การกีฬา หน่วยงานภายใน 2030 0-.3810-2030 -
364. จิรวัฒน์ เปลี่ยนสี - สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล หน่วยงานภายใน 2590-1 0-3839-1671-3 -
365. จิรวัฒน์ มาตรแม้น งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3033 0-3810-3033 tumbuu@hotmail.com
366. จิรวัธ ศิริศักดิ์สมบูรณ์ งานวินัยและนิติกร กองการเจ้าหน้าที่ หน่วยงานภายใน 2952 0-3810-2952 -
367. จิรศักดิ์ แช่มชื่น ฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล หน่วยงานภายใน 2590-1 0-3839-1671-3 -
368. จิรสุดา นาคเอี่ยม - คณะสหเวชศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3167 0-3810-3167 -
369. จิระ จตุรานนท์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2045 0-3810-2045 jira@buu.ac.th
370. จิระคุณ ขะมันจา หน่วยสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2319 0-3810-2319 jirakun_kamanja@hotmail.com
371. จิรเดช ขุนทายก - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3810-2580-1 -
372. จิรพงษ์ โพธิรัตนากูล - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2311 0-3810-2311 photiratanakul@hotmail.com
373. จิรเดช ขุนทายก - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3810-2580-1 -
374. จิรัฎฐ์ ทวนดิลก - คณะพยาบาลศาสตร์ หน่วยงานภายใน - - -
375. จิราพร ธรรมเสน - คณะการจัดการและการท่องเที่ยว หน่วยงานภายใน 2397 0-3810-2397 -
376. จิราภรณ์ สำราญสุข งานทะเบียนและสถิตินิสิต กองบริการการศึกษา หน่วยงานภายใน 2729 0-3810-2729 -
377. จีรทรรศน์ ใจจริง สาขาไทยศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2339 0-3810-2339 jostminza@hotmail.com
378. จีรนันท์ จินตนา - สำนักบริการวิชาการ หน่วยงานภายใน 2288 ต่อ 209 0-3810-2288 jeenrana@buu.ac.th
379. จีรศักดิ์ รัตนะวงษ์ งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยงานภายใน 2121 0-3810-2121 joey_geobuu@hotmail.com
380. จีรสุดา เปลี่ยนสมัย - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2210 0-3810-2210 -
381. จีระพร พรหมโลก หน่วยกิจการนิสิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2386 0-3810-2386 jeerap_p@hotmail.com
382. จีรานันท์ มนัสมงคล งานบริการและสวัสดิการ กองกิจการนิสิต หน่วยงานภายใน 2531 0-3810-2531 -
383. จีราพร ศรีสอาด - - หน่วยงานภายใน 2002 0-3810-2002 jjeeraporn19@hotmail.com
384. จุฑาทิพย์ พบสุข ภาควิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2301 0-3810-2301 au2550@hotmail.com
385. จุฑาทิพย์ นิรุตติรักษ์ สำนักงานเลขานุการ คณะแพทยศาสตร์ - หน่วยงานภายใน 3189 0-3810-3189 -
386. จุฑาทิพย์ เชอพราคอค์ฟ - วิทยาลัยนานาชาติ หน่วยงานภายใน 2656 0-3810-2656 cheprakova_cherry@hotmail.com
387. จุฑาพร เนียมวงษ์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3047 0-3810-3047 -
388. จุฑาภรณ์ ศิริเพิ่มพูล คณะแพทยศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยงานภายใน - - -
389. จุฑามาศ แหนจอน - ผู้ช่วยคณบีดฝ่ายวิรัชกิดและกิจการพิเศษ หน่วยงานภายใน 2028, 2076 0-3810-2028 juthamash@hotmail.com
390. จุฑามาศ สายศักดิ์ - คณะสาธารณสุขศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2745 0-3810-2745 -
391. จุฑามาศ ชูสุวรรณ - คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2369 0-38102-369 -
392. จุฑามาศ พรหมอินทร์ ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2301 0-3810-2301 -
393. จุฑาพร จินดาสวัสดิ์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3081 0-3810-3081 jutaporn@buu.ac.th
394. จุฑามาศ ไชยรบ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2369 ต่อ 112 0-3810-2369 -
395. จุฑามาส ขุมทอง ภาควิชาการพยาบาลแม่และเด็ก คณะพยาบาบาลศาสตร์ หน่วยงานภายใน - - -
396. จุฑารัตน์ สมนวล ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3055 0-3810-3055 -
397. จุฑารัตน์ จุลศิริพงษ์ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2321 0-3810-2321 -
398. จุฑารัตน์ ตำนานวัน ศูนย์สังคมและสิ่งแวดล้อม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2389 0-3810-2389 upoltian2528@hotmail.com
399. จุรีย์ นวเมธาพงศ์ - - หน่วยงานภายใน 2210 0-3810-2210 -
400. จุไรรัตน์ พยัฆศรี - วิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว หน่วยงานภายใน - 0-3726-1802 -
401. จุลเดช ธรรมวงษ์ - คณะศิลปกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2510 0-3810-2510 -
402. จุฬา มีพจนา กองการเจ้าหน้าที่ งานธุรการและสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ หน่วยงานภายใน 2962 0-3810-2962 -
403. จุฬารัตน์ หงส์วลีรัตน์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3139 0-3810-3139 chularat@buu.ac.th
404. จุฬาลักษณ์ บารมี ภาควิชาวิจัย ประเมินผลและการบริหารทางการพยาบาล - หน่วยงานภายใน 2877 0-3810-2877 julaluk@buu.ac.th
405. จุฬาลักษณ์ เทียนรุ่งรัศมี - วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย อภัยภูเบศร หน่วยงานภายใน 2630 0-3810-2630 ntxhee_9152@hotmail.com
406. จุฬาลักษณ์ ตันวงศ์วาล กองแผนงาน - หน่วยงานภายใน 2938 0-3810-2938 julalak@buu.ac.th
407. จุฬาลักษณ์ อุปรี - วิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว หน่วยงานภายใน - 037-261802 -
408. เจตนันต์ เจือจันทร์ ฝ่ายปฎิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ หน่วยงานภายใน 2764 0-3810-2764 -
409. เจติยา อุ่นกมล - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2252 0-3810-2252 jay_zaza13@hotmail.com
410. เจนจิรา แก้วอ่อง - วิทยาลัยพาณิชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2991-3 0-3810-2991-3 jane@ex-mba.edu
411. เจนวิทย์ นวลแสง หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2301 0-3810-2301 janwit75@hotmail.com
412. เจนีวา ชัยภักดี - - หน่วยงานภายใน 2246 ต่อ 106 0-3810-2246 geneva_lovely@hotmail.com
413. เจริญ ชินวานิชย์เจริญ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3313 0-3874-5806 charoen@buu.ac.th
414. เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม (เดิม ผศ. ประเสริฐ) ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้นำทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2052 0-3810-2052 -
415. เจษฎา สายใจ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3380-1 0-3810-3380-1 -
416. เจษฎา รัตนวงษ์ - คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา หน่วยงานภายใน 2060 0-3810-2060 -
417. แจ่มจำรัส ดีพร้อม คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ - หน่วยงานภายใน - - -
418. ฉลวย มุสิกะ ฝ่ายวิจัย สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล หน่วยงานภายใน 2590-1 0-3839-1671-3 chaluay@bims.buu.ac.th
419. ฉลวย มงคล หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2353 0-3810-2322 mchaluay@hotmal.com
420. ฉลอง ทับศรี ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2209, 2112 ต่อ 13 0-3810-2209 Chalongtubsree@hotmail.com
421. ฉลอง แสนโคก - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2210 0-3810-2210 -
422. ฉลองชัย ธีวสุทรสกุล คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี หน่วยงานภายใน - 0-3931-0000 ต่อ 4910 chalongc@buu.ac.th
423. ฉลาด สอนจันทร์ - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 ต่อ 217 0-3839-0580 -
424. ฉวีวรรณ อินทรกุล ภาควิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2737 0-3810-2737 -
425. ฉัตตรีท์ งามพิพัฒน์ - วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา หน่วยงานภายใน 2077 0-3810-2077 -
426. ฉัตรกมล สิงห์น้อย - คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา หน่วยงานภายใน 2060 0-3810-2060 -
427. ฉัตรทิพย์ ชินวงษ์ไกรฤกษ์ งานทะเบียนและสถิตินิสิต กองบริการการศึกษา หน่วยงานภายใน 2726 0-3810-2726 chat_yo31@hotmail.com
428. ฉัตรสุดา เดชศรี - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2257 0-3810-2257 -
429. ฉันทนา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ หน่วยงานภายใน 2299 0-3810-2299 chantana_buu@yahoo.com
430. เฉลิมเกียรติ ดีสม ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุด หน่วยงานภายใน 2484 0-3810-2484 -
431. เฉลิมขวัญ คงเมือง - คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3300 0-3810-2222 ple_por@hotmail.com
432. เฉลิมขวัญ พวงย้อย ฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา สำนักบริการวิชาการ หน่วยงานภายใน 2288 0-3810-2288 joy_educom@hotmail.com
433. เฉลิมชนม์ วิโนทพรรษ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3380 0-3810-2222 -
434. เฉลิมชัย ชูเชิด - กองอาคารสถานที่ หน่วยงานภายใน 2191-2 0-3810-2191-2 -
435. เฉลิมชัย ลับกิ่ม ฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล หน่วยงานภายใน 2590-1 0-3839-1671-3 -
436. เฉลิมภัณฑ์ ฟองสมุทร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3380 0-3810-2222 chalerm@buu.ac.th
437. เฉลียว สารชาติ - ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทา-ทอง หน่วยงานภายใน 7900 0-3805-6666 -
438. เฉวียง ผูกสิน - วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การกีฬา หน่วยงานภายใน 2060 0-3810-2060 -
439. ชญารัศม์ สมนึก งานสภามหาวิทยาลัย - หน่วยงานภายใน 2176 0-3810-2176 wilais@buu.ac.th
440. ชฎาทิพย์ อโนชาเดช - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3810-2580-1 -
441. ชฎาพร นุชจังหรีด - คณะสหเวชศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3163 0-3810-3163 -
442. ชฎาพร ช่างเกวียน - คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2328 0-3810-2328 -
443. ชนวัฒน์ ตันติวรานุรักษ์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3025 0-3810-3025 chanawat@buu.ac.th
444. ชนะ เทศคง - สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล หน่วยงานภายใน 2590 0-3839-1671-3 -
445. ชนะ ประณมศรี ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2369 0-3810-2369 -
446. ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ ภาควิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2828 0-3810-2828 stoonsiri@hotmail.com
447. - ภาควิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ หน่วยงานภายใน - - -
448. ชนัญญญา มาพุทธ สำนักงานคณบดี คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร หน่วยงานภายใน 2624 0-3810-2624 -
449. ชนัณชิฏา สิทธิ์ภานุวงค์ - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2257 0-3810-2257 -
450. ชนัดดา แนบเกษร ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2865, 2876 0-3810-2865 chanuddan@yahoo.com
451. ชนัดดา จูสวัสดิ์ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3160 0-3810-3160 -
452. ชนิกานต์ กู้เกียรติ ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2314 0-3810-2314 -
453. ชนิกานต์ เพชรงาม สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3051 0-3810-3051 chani_1330@hotmail.com
454. ชนิตร์นันท์ โพธิรักษานนท์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3358 ต่อ 13 0-3810-3358 -
455. ชนิสรา แก้วสวรรค์ - วิทยาลัยพาณิชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2991-3 ต่อ 109 0-3839-2018-19 mam_gsc@hotmail.com
456. ชเนตตี สีต้น - สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล หน่วยงานภายใน 2590 0-3839-1671-3 chanttee0225@hotmail.com
457. ชบาภรณ์ มาตแม้น หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี หน่วยงานภายใน 2170 0-3810-2170 -
458. ชมนาด สุ่มเงิน ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2853 0-3810-2853 -
459. ชมพูนุช ปัญญไพโรจน์ ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2338 0-3810-2338 -
460. ชมพูนุช นาคสุริวงษ์ ฝ่ายโสตทัศนศึกษา สำนักหอสมุด หน่วยงานภายใน 2468 0-3810-2468 chompu_n@hotmail.com
461. ชมพูนุท อ่ำช้าง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3356 0-3810-2222 -
462. ชมเพลิน ภูชฌงค์ ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2301 0-3810-2301 -
463. ชยกร ระวะนาวิก - กองอาคารสถานที่ หน่วยงานภายใน 1440 0-3810-2222 -
464. ชรัญญากร วิริยะ - คณะพยาบาลศาสตร์ หน่วยงานภายใน - - -
465. ชรินทร์ เดชชีวะ - กองอาคารสถานที่ หน่วยงานภายใน - - -
466. ชลกร ขวัญชัยนนท์ - วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย อภัยภูเบศร หน่วยงานภายใน 2630 0-3810-2630 chuleeko@buu.ac.th
467. ชลดา โชตะนา - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2210 0-3810-2210 -
468. ชลดา เพื่อรำพันธ์ - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 ต่อ 403 0-3839-0580 -
469. ชลธิชา ภูริปาณิก - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2210 0-3810-2210 -
470. ชลธิชา บุญภมร - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-2 0-3810-2580-2 -
471. ชยวิชฌน์ ชนะสาร - ศูนย์การศึกษาจันทบุรี หน่วยงานภายใน - 0-3932-2984 ต่อ 104 pichadon@hotmail.com
472. ชลธิชา ศักดิ์ปานะรัตน์ - คณะพยาบาลศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2822 0-3810-2822 babo_jung@hotmail.com
473. ชลธิชา มรุรเมธา คณะสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว หน่วยงานภายใน - 0-3726-1802 -
474. ชลธิชา ชอบเขตกลาง คณะแพทยศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน - - -
475. ชลธิชา ทับทิมทอง - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3839-0580 -
476. ชลธิชา จันทคีรี - คณะพยาบาลศาสตร์ หน่วยงานภายใน - - -
477. ชลธิชา แสงกล่ำ ศูนย์สังคมและสิ่งแวดล้อม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2389 0-3810-2389 -
478. ชลลดา จารุจินดา - สำนักบริการวิชาการ หน่วยงานภายใน 2291-3 0-3810-2291-3 -
479. ชลลดา ศิริวรรณ - คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2328 0-3810-2328 -
480. ชยา สุวรรณภูมิ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี หน่วยงานภายใน - 0-3931-0000 ต่อ 1709 c.suwannapoom@hotmail.com
481. ชลอ ประยูรศักดิ์ - คณะพยาบาลศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2810 0-3810-2810 -
482. ชลันดา พันธุ์พาณิช - สถาบันวิจัยวัฒนธรรมและศิลปะ หน่วยงานภายใน 2566 0-3810-2566 -
483. ชลัมพร โตเกิด - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยงานภายใน 2580 0-3810-2580 -
484. ชลาภรณ์ ยูน ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2397, 2305 0-3810-2397 -
485. ชลาลัย บุญมั่น - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580 0-3839-0580 -
486. ชลิตา ภิบาลชนม์ ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2355 0-3810-2355 -
487. ชลาลัย สุชิชล พนักงานห้องยา ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3810-2580-1 -
488. ชลี ไพบูลย์กิจกุล คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตสารสนเทศ จันบุรี หน่วยงานภายใน - 0-3931-0000 ต่อ 3015 pchalee@buu.ac.th
489. ชวนวล คณานุกูล ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2338 0-3810-2338 -
490. ชวนา อังคนุรักษ์พันธุ์ - คณะการจัดการและการท่องเที่ยว หน่วยงานภายใน 2397, 2305 ต่อ 106 0-3810-2397 chavana@buu.ac.th
491. ชวลิต ฮะกีมี ฝ่ายโสตทัศนศึกษา สำนักหอสมุด หน่วยงานภายใน 2470, 2480 0-3810-2470 k_chaovalit@hotmail.com
492. ช่อทิพย์ ตรีเพชรสมาคุณ - กองคลังและทรัพย์สิน หน่วยงานภายใน 2141 0-3810-2141 chortip@buu.ac.th
493. ช่อทิพย์ วิสุทธิ - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580 0-3810-2580 -
494. ชอบ เปี่ยมสะอาด กองอาคารสถานที่ - หน่วยงานภายใน 2580 0-3810-2580 -
495. ชัชทวิน อินทรวิชัย - คณะสหเวชศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2614 0-3810-2614 -
496. ชัชวาลย์ ขันแก้ว - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2243 0-3839-0142 -
497. ชัชวิน เพชรเลิศ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3058 0-3810-3058 -
498. ชัด นาคสุวรรณ์ - คณะแพทยศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3153 0-3810-3153 -
499. ชัยชนะ มูลหาวิเศษ - กองอาคารสถานที่ หน่วยงานภายใน 2275 0-3810-2275 -
500. ชัยณรงค์ แต้พานิช ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3148 0-3810-3148 chainaro@buu.ac.th
501. ชัยพจน์ รักงาม ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้นำทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2052 0-3810-2052 -
502. ชัยญะ หินอ่อน สาขาดนตรีสากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2507 0-3810-2507 -
503. ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2369 0-3810-2369 -
504. ชัยยศ ปานเพชร ฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด หน่วยงานภายใน 2481 0-3810-2481 chaiyud@buu.ac.th
505. ชัยยศ วนิชวัฒนานุวัติ สาขาวิชานิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2518, 2547 0-3810-2518 -
506. ชัยยันต์ บำเพ็ญแพทย์ หน่วยอาคารสถานที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2335 0-3810-2335 -
507. ชัยรัตน์ สงวนณรงค์ชัย - คณะพยาบาลศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2810 0-3810-2811 -
508. ชัยวัฒน์ กันหารี ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3351 0-3810-2222 -
509. ชัยศักดิ์ อิสโร ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3140 0-3810-3140 ichaisak@yahoo.com
510. ชาญ อินทประสาท งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3010 0-3810-3010 -
511. ชาญ สีหนู กองอาคารสถานที่ - หน่วยงานภายใน - - -
512. ชาญชัย มณีงาม - สำนักคอมพิวเตอร์ หน่วยงานภายใน 2760 0-3810-2760 -
513. ชาญชัย พลตรี ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3390 ต่อ 106 0-3874-5806 charncha@buu.ac.th
514. ชาญชัย ส่งเจริญ - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2257 0-3810-2257 -
515. ชาญดา เพชรช่วย - กองคลังและทรัพย์สิน หน่วยงานภายใน 2145 0-3810-2145 -
516. ชาญยุทธ กาฬกาญจน์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3357 0-3810-2222 chanyut@buu.ac.th
517. ชาดล เมฆประดับ - คณะพยาบาลศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2811 0-3810-2811 -
518. ชาตรี ชาญฉลาด - สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล หน่วยงานภายใน 2590 0-3839-1671-3 -
519. ชานน ชลวัฒนะ - คณะการจัดการและการท่องเที่ยว หน่วยงานภายใน 2397, 2305 ต่อ 118 0-3810-2397 hamann_16@hotmail.com
520. ชาย หาญณรงค์ - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2210 0-3810-2210 -
521. ชายเกียรติ ชูศักดิ์ - คณะการจัดการและการท่องเที่ยว หน่วยงานภายใน 2397 ต่อ 116 0-3810-2397 pote1964@gmail.com
522. ชาลินี ปลูกผลงาม - วิทยาลัยพาณิชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2971-3 0-3810-2971-3 -
523. ชาลินี เย็นดี ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2372 0-3810-2372 ceencob2523@hotmail.com
524. ชิงชัย เมธพัฒน์ ภาควิชาสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2740 0-3810-2740 chingchai14@yahoo.com
525. ชิตพล ชัยมะดัน - ศูนย์การศึกษาสระแก้ว หน่วยงานภายใน - 0-3726-1696-7 chittapol_ch@hotmail.com
526. ชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2301 0-3810-2301 -
527. ชิตาภา สุขพลำ ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2394 0-3810-2394 -
528. ชื่นกมล นัยจิตร - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3810-2580-1 -
529. ชุติกาญจน์ ดวงแก้ว - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3810-2580-1 -
530. ชุติมันต์ จันทร์เมือง คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี หน่วยงานภายใน - 0-3931-0000 ต่อ 3511 chutimunta@hotmail.com
531. ชุติมา ฉันทมิตรโอภาส ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2835 0-3810-2835 chunaya@hotmail.com
532. ชุติมา ทองดีเลิศ - วิทยาลัยนานาชาติ หน่วยงานภายใน 2571 0-3810-2571 -
533. ชุติมา จารุศิริพจน์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3351, 3353 0-3810-2222 -
534. ชุติมา สุวานิชย์ ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ สำนักบริกาวิชาการ หน่วยงานภายใน 2283 ต่อ 113 0-3810-2283 chutimau@buu.ac.th
535. ชุติมา โกกอง ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2357 0-3810-2357 -
536. ชุติมา จิตต์ประเสริฐงาม จักษุกรรม ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3839-0580 -
537. ชุติมา สถิตย์เสถียร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี หน่วยงานภายใน - 0-3931-0000 ต่อ 2021 -
538. ชุติมา ศรีสมภาร - ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทา-ทอง หน่วยงานภายใน 7900 0-3805-6666 -
539. ชุติวรรณ เดชสกุลวัฒนา ฝ่ายวิจัย สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล หน่วยงานภายใน 2590 ต่อ 141 0-3839-1671-3 chutiwan@buu.ac.th
540. ชุมศรี เทศศิริ - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2257 0-3810-2257 -
541. ชุลีพร พุฒนวล ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3067 0-3810-3067 puttnual@buu.ac.th
542. ชูชัย ชูเชิด ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ สำนักบริกาวิชาการ หน่วยงานภายใน ไม่มีโทรศัพท์ - -
543. ชูชาติ พิณพาทย์ ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2066 0-3810-2066 -
544. ชูตา บุญภักดี ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3089 0-3810-3089 chuta@buu.ac.th
545. ชูศักดิ์ สดใส - คณะศึกษาศาสตร์ หน่วยงานภายใน - - -
546. เชวง ซ้อนบุญ (เชวงศักดิ์) ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ หน่วยงานภายใน - 0-3839-3484-6 -
547. เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์ ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2069 0-3810-1069 -
548. เชิดชัย ชาญสมุทร ภาควิชาการจัดการการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2005 0-3810-2005 -
549. เชิดพงษ์ สีดาว ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3351 0-3810-2222 -
550. เชี่ยวชาญ ลุนชัยภา ภาควิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3390 0-3810-2222 -
551. โชคชัย ชื่นวัฒนาประณิธิ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3380 0-3810-2222 -
552. โชติกา เตชะนิยม ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2304 0-3810-2304 -
553. โชติกา แสนทายก - คณะสาธารณสุขศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2746 0-3810-2746 -
554. โชติสา ขาวสนิท ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2369 0-3810-2369 -
555. ไชยา กุฎาคาร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตสระแก้ว หน่วยงานภายใน 2925 0-3726-1802 -
556. ซูเฟียร์ ดำสำราญ sue_psd81@yahoo.com โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2246 ต่อ 106 0-3810-2246 sue_psd81@yahoo.com
557. ชัยพัทธ์ อินณรงค์ ฝ่ายเอกสารและวารสาร ชั้น 4 สำนักหอสมุด หน่วยงานภายใน 2474 0-3810-2474 -
558. ญณกร โพธิ์เงิน - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3810-2580-1 -
559. ญาณวุฒิ สังเงิน - วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ หน่วยงานภายใน 2375-6 0-3810-2375-6 -
560. ญาณเวทย์ สมสกุล คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตสารสนเทศ สระแก้ว หน่วยงานภายใน - 0-3726-1560 - 61 keng_somsakul@hotmail.com
561. ญาณิศา เนตรวงศ์ - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3810-2580-1 -
562. ญาณิศา ละอองอุทัย ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3353 0-3810-2222 -
563. ญาธิดา เดชศุภบูรณ์ ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2350 0-3810-2350 -
564. ฐษา ธนภิรวัฒน์ - สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล หน่วยงานภายใน 2590 0-3839-1671-3 -
565. ฐานวีร์ โชติจารุสวัสดิ์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3142 0-3810-3142 thitikor@buu.ac.th
566. ฐานิยพร คล้ายเข็ม - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยงานภายใน 2580 0-3810-2580 -
567. ฐานิษฐ์ เลิศนิจพัฒน์ งานการเงินงบประมาณ กองคลังและทรัพย์สิน หน่วยงานภายใน 2164 0-3810-2164 -
568. ฐาปณีย์ ครองสกุล - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3839-0580 -
569. ฐาวรางค์ ประเสริฐศรี - วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2991-3 0-38101-2991-3 -
570. ฐิติกา รัตนะชัยกุล - วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2991-3 0-38101-2991-3 -
571. ฐิติกาญจน์ ใจไมตรี - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน - 0-3839-0142 -
572. ฐิติชญาน์ ทวนดิลก ฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 สำนักหอสมุด หน่วยงานภายใน 2463 0-3810-2463 -
573. ฐิติพร จิตตวัฒนะ งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษ กองบริการการศึกษา หน่วยงานภายใน 2711 0-3810-2711 thitiporn06@gmail.com
574. ฐิติยา สุรภาพ - กองคลังและทรัพย์สิน หน่วยงานภายใน 2150 0-3810-2150 -
575. ฐิติรัชต์ สุดพุ่ม - สำนักคอมพิวเตอร์ หน่วยงานภายใน 2761 0-3810-2761 -
576. ฐิติรัตน์ ศรีนามาตย์ ฝ่ายเอกสารและวารสาร ชั้น 4 สำนักหอสมุด หน่วยงานภายใน 2474 0-3810-2474 -
577. ฐิติสิริ หน่ายคอน - สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล หน่วยงานภายใน 2590-1 0-3839-1671-3 -
578. ฐิติมาพร พัฒน์แก้ว - สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล หน่วยงานภายใน 2590-1 0-3839-1671-3 -
579. ฑีรญา สุขเกษม (พรชัยไชยวัฒน์) - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3839-0580 nok_theraya@hotmail
580. ณกร อินทร์พยุง - คณะโลจิสติกส์ หน่วยงานภายใน 3100 0-3810-3100 -
581. ณฐมนต์ คมขำ ภาควิชาการจัดการการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2071 0-3810-2071 -
582. ณยศ คุรุกิจโกศล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3380, 3370 0-3874-5806 nayot@ieee.org
583. ณรงค์ อึ้งกิมบ้วน ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3077, 3152 0-3810-3077 narong@buu.ac.th
584. ณรงค์ ขาวเหลือง บัณฑิตวิทยาลัย - หน่วยงานภายใน 2623 0-3810-2623 -
585. ณรงค์ฤทธิ์ ทองอุ่น - คณะสหเวชศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2614 0-3810-2614 -
586. ณรงศักดิ์ ชูสินชินภัทร - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2257 0-3810-2257 -
587. ณรงค์ศักดิ์ ประสิว นายทะเบียนและสถิตินิสิต กองบริการการศึกษา หน่วยงานภายใน 2715 0-3810-2715 narongsp@buu.ac.th
588. ณรงค์ พลีรักษ์ - คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2328 0-3810-2328 -
589. ณรงศักดิ์ หิรัญมาลีเลิศ - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2233 0-3810-2233 -
590. ณศิสรณ์ โกศลเจริญรัตน์ - สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล หน่วยงานภายใน 2590-1 0-3839-1671-3 -
591. ณัชชา คุณาทัพย์ ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2301 0-3810-2301 -
592. ณัฏฐนิช เรืองมลตรี - สำนักบริการวิชาการ หน่วยงานภายใน 2291-3 0-3810-2291-3 -
593. ณัฎฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์ - คณะเภสัชศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2610 0-3810-2610 -
594. ณัฏติยาภรณ์ หยกอุบล - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2210 0-3810-2210 -
595. ณัฐกาญจน์ แสนทวี - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2210 0-3810-2210 -
596. ณัฐกานต์ ปัดเกษม งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษ กองบริการการศึกษา หน่วยงานภายใน 2711 0-3810-2711 pudkasem@hotmail.com
597. ณัฐชนก อิศรีทอง - คณะสาธารณสุขศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2731 0-3810-2731 nutchars@buu.ac.th
598. ณัฐฐิญา ดีหลี - วิทยาลัยพาณิชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2991-3 ต่อ 108 0-3810-2991-93 natteya_vee@hotmail.com
599. ณัฐเดชา ช้างทอง ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3390 0-3810-2222 -
600. ณัฐชยาน์ ทองเมธานันท์ - กองอาคารสถานที่ หน่วยงานภายใน 2275 0-3810-2275 -
601. ณัฐธินันท์ ชาญชยาศีร์ - - หน่วยงานภายใน 2580 0-3810-2580-1 -
602. ณัฐนรี เอี่ยมสิทธิ์ - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1ต่อ 403 0-3839-0580 -
603. ณัฐนิช หิรัญากร ห้องยา ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3810-2580-1 -
604. ณัฐนิช โหมดเขียว กองแผนงาน - หน่วยงานภายใน 2943 0-3810-2943 nuttawij@buu.ac.th
605. ณัฐนุช สคัล - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2210 0-3810-2210 -
606. ณัฐพงษ์ ศรีสุข ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3039 0-3810-3039 nattapon@buu.ac.th
607. ณัฐพล อันนานนท์ - คณะแพทย์ หน่วยงานภายใน - 0-3810-2580-1 -
608. ณัฐพัชร์ ไพศาลธนภัทธ์ - คณะศึกษาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2010 0-310-2010 -
609. ณัฐพันธ์ เพื่อรำพันธ์ - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3839-0580 -
610. ณัฐพันธ์ ถนอมสัตย์ - คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3380 0-3810-2222 ballcitychon@yahoo.com
611. ณัฐภัทร พัฒนา ภาควิชาภาษาตะวันตก (อังกฤษ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2345 0-3810-2345 nattapattana@hotmail.com
612. ณัฐยา ศิวะสกุลราช - วิทยาลัยพาณิชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2291-3 0-3810-2991-93 gsc_natt@hotmail.com
613. ณัฐวรรณ สินาโรจน์ ภาควิชาภาษาตะวันออก (เกาหลี) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2343 0-3810-2343 talkomee@hotmail.com
614. ณัฐวัฒน์ กฤตยานวัช ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2301 0-3810-2301 -
615. ณัฐวัณฎ์ รักษาทรัพย์ ฝ่าววิเคราะห์ระบบและพัฒนาโปรแกรม สำนักคอมพิวเตอร์ หน่วยงานภายใน - - -
616. ณัฐวิมล เจริญสุข - กองแผนงาน หน่วยงานภายใน 2931 0-3810-2931 -
617. ณัฐวิศิษฏ์ ยะสารวรรณ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3069 0-3810-3069 -
618. ณัฐวุฒิ เหลืองอ่อน - สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล หน่วยงานภายใน 2590-1 ต่อ 151 0-3839-1671-3 nattawut@bims.buu.ac.th
619. ณัฐวุฒิ ยมหา - คณะพยาบาลศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2829 0-3810-2829 -
620. ณัฐสุดา จำปาบุรี - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3810-2580-1 -
621. ณัฐิตา กัลศรี งานช่วยอำนวยการผู้บริหาร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี หน่วยงานภายใน 2916 0-3810-2916 -
622. ณัทธีรา สมารักษ์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี หน่วยงานภายใน - 0-3931-0000 -
623. ณิชญาพัฒน์ เนื่องจำนงค์ - คณะศิลปกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2511 0-3810-2511 -
624. ณิชนันทน์ ฉายแสง - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2210 0-3810-2210 -
625. ณิชนันทน์ งามล้น คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตสารสนเทศ สระแก้ว หน่วยงานภายใน - 0-3726-1560 - 61 doad_buu@hotmail.com
626. ณิชากุล งามนิสัย - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2210 0-3810-2210 -
627. ณิชานันทน์ จารุหังสิน - กองบริการการศึกษา หน่วยงานภายใน 2712 0-3810-2712 -
628. ณิพัฒน์ตรา โสวจัสสตากุล - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580 0-3839-0580 -
629. เณศรา ยาบ้านแป้ง - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3839-0580 -
630. ดนัย บวรเกียรติกุล ภาควิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2737 0-3810-2737 danai@buu.ac.th
631. ดรุณี ศิลปชัย - สำนักคอมพิวเตอร์ หน่วยงานภายใน 2766 0-3810-2766 darunee@buu.ac.th
632. ดรุณี ชมศรี งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2864 0-3810-2864 -
633. ดลใจ โชตะนา - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน - - -
634. ดลดาว ปูรณานนท์ ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2028, 2076 0-3810-2028 dao4you@yahoo.com
635. ดวงกมล อุ่นจิตติ ภาควิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2357 0-3810-2357 -
636. ดวงกมล พานทอง - วิทยาลัยพาณิชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2991-3 ต่อ 136 0-3810-2991-3 -
637. ดวงจันทร์ สุริยะแก่นทราย - วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2375 0-3810-2375 mpabkk@hotmail.com
638. ดวงใจ สมบัติรัตนานันท์ - กองคลังและทรัพย์สิน หน่วยงานภายใน 2143 0-3810-2143 -
639. ดวงเดือน แซ่ตัง ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2366 0-3810-2366 -
640. ดวงเดือน วงสมศรี หอพักเทาทอง 1 กองกิจการนิสิต หน่วยงานภายใน 1554 0-3839-4954 -
641. ดวงตา จุลศิริกุล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3087 0-3810-3087 d713126@yahoo.com
642. ดวงทิพย์ อยู่สบาย - สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล หน่วยงานภายใน 2590 0-3839-1671-3 -
643. ดวงพร ธรรมะ ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2056 0-310-2056 -
644. ดวงฤดี เชิดวงศ์เจริญสุข - คณะสหเวชศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3167 0-3810-3167 duagrud@hotmail.com
645. ดอกรัก สุวรรณฉลวย - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 ต่อ 110 0-3839-0580 dokerug@buu.ac.th
646. ดารณี มณีลาภ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2351 0-3810-2351 daranee1961@yahoo.com
647. ดารณี อิ่มรัตนรัก คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี หน่วยงานภายใน - 0-3931-0000 -
648. ดารณี โชติกันตะ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี หน่วยงานภายใน - 0-3931-0000 ต่อ 2009 -
649. ดารรัชนี โพธารส ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2834 0-3810-2834 aarussanee@yahoo.com
650. ดารา ศรีรัตน์ - สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล หน่วยงานภายใน 2596 0-3810-2596 -
651. ดารุณี สุขแพทย์ การเงิน คณะศิลปกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2511 0-3810-2511 -
652. ดาวลอย ทองระอา งานสารบรรณ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยงานภายใน 2277 0-3810-2277 -
653. ดำรงค์ศักดิ์ สงเอียด ภาควิชาวิจัย ประเมินผลและการบริหารทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2890 0-3810-2890 damrongs@buu.ac.th
654. ดำรัส อ่อนเฉวียง - - หน่วยงานภายใน 2254 0-3810-2254 onchwiank@hotmail.com
655. ดำริห์ ฉัตรประทุมทิพย์ - วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ หน่วยงานภายใน 2375-6 0-3810-2375-6 -
656. ดิษฐกร บุญคำ หน่วยอาคารสถานที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2335 0-3810-2335 -
657. ดุจดาว ศุภจิตกุลชัย - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1ต่อ113 0-3839-0580 -
658. ดุษฎี สุริยพรรณพงศ์ - คณะเภสัชศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2610 0-3810-2610 -
659. ดุสิต ขาวเหลือง ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2094 0-3810-2094 -
660. ดุสิต รัฐศีล - คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2369, 2301 0-3810-2369 -
661. เดชิษฐ์ นุ่มมีชัย - คณะสาธารณสุขศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2746 0-3810-2746 -
662. เด่น แสงทอง - กองอาคารสถานที่ หน่วยงานภายใน - - -
663. เดิมพันธ์ ตินตะบุระ - วิทยาลัยพาณิชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2971-3 ต่อ 137 0-3839-2018-9 dermphan@hotmail.com
664. เดือน สาลีวงษ์ - กองกลาง สำนักงานอธิการบดี หน่วยงานภายใน - - -
665. แดง ขอบใจ - คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3310 0-3810-2222 -
666. แดน ทองอินทร์ - คณะศึกษาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2094 0-3810-2094 -
667. ตติรัตน์ สุวรรณสุจริต ภาควิชาการพยาบาลแม่และเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2861 0-3810-2861 tatiratp@yahoo.com
668. ตรอง เชยวงศ์ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี วิทยาเขตจันทบุรี หน่วยงานภายใน - 0-3931-0000 -
669. ตระกูลวงศ์ ฤาชา - คณะพยาบาลศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2844 0-3810-2844 trakulwong@hotmail.com
670. ตราจิตต์ เมืองคล้าย งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยงานภายใน 2121 0-3810-2121 trajitm@hotmail.com
671. ตวงทอง สรประเสริฐ ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2394 0-3810-2394 -
672. ตวงพร รุ่งเรืองศรี - วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2375 ต่อ 105 0-3810-2375 aj_samig@hotmail.com
673. ตวงลาภ เปี่ยมอยู่สุข - คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา หน่วยงานภายใน 2060 0-3810-2060 -
674. ต่อพงษ์ อยู่เย็น ฝ่ายปฎิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ หน่วยงานภายใน 2769 0-3810-2769 -
675. ตันหยง ประทับสิงห์ - สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล หน่วยงานภายใน 2596, 2590 ต่อ 139 0-3810-2596 tanyong@bim.buu.ac.th
676. ตาลยง กุชะราม หน่วยตรวจสอบภายใน - หน่วยงานภายใน 2171 0-3810-2171 -
677. ตุลาพล นิติเดชา - คณะโลจิสติกส์ หน่วยงานภายใน 3103 0-3810-3100 tulaphni@buu.ac.th
678. เตชินทร์ พันธุมงคล - สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล หน่วยงานภายใน 2590-1 0-3839-1671-3 -
679. เต็มศิริ นามกร โครงการร้านค้า สถาบัน สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล หน่วยงานภายใน 2590-1 0-3839-1671-3 -
680. เติมศักดิ์ ส่งวัฒนา ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3135 0-3810-3135 termsak@buu.ac.th
681. ถนอมศักดิ์ บุญภักดี ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3132 0-3810-3132 nuiosk@yahoo.com
682. ถมกนก จันทรุจิรากร - คณะวิทยาการสารสนเทศ หน่วยงานภายใน 3059 0-3810-3059 tomkanok@gmail.com
683. ถมทอง อะติชาคะโร - คณะการจัดการและการท่องเที่ยว หน่วยงานภายใน 2397 0-3810-2397 -
684. ถาวร ชนิดพันธ์ - กองอาคารสถานที หน่วยงานภายใน - - -
685. ถิรพงษ์ ถิรมนัส ภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2741 0-3810-2741 thirapon@buu.ac.th
686. ถิรวุฒิ จันทร์ขาว - คณะสาธารณสุขศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2730 0-3810-2730 -
687. ทณุ เตียวรัตนกุล ภาควิชาภาษาตะวันตก (อังกฤษ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2348 0-3810-2348 thanu_teauratanagul@yahoo.com
688. ทนง วงศ์ราษฎร์ - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 ต่อ 113 0-3839-0580 -
689. ทนงศักดิ์ ประสบกิตติคุณ - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2257 0-3839-0142 -
690. ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข ภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2740 0-3810-2740 yingrata@buu.ac.th
691. ทนงศักดิ์ เทพสนธิ - คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3390 ต่อ 103 0-3810-2222 thanongs@buu.ac.th
692. ทมาภรณ์ วิรุณราช - วิทยาลัยพาณิชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2971-73 0-3810-2971-73 -
693. ทรงกรด แก้วศรีนวล - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2210 0-3810-2210 -
694. ทรงกฤษฏ์ แสนสุวรรณ - คณะสาธารณสุขศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2730 0-3810-2730 -
695. ทรงกลด สารภูษิต ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน - - -
696. ทรงชัย ฮวดเส็ง - วิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว หน่วยงานภายใน - 0-3726-1802 -
697. ทรงยศ ธรากุล - วิทยาลัยพาณิชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2971-73 0-3810-2971-73 -
698. ทรงวุฒิ ฉิมจินดา ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3140 0-3810-3140 -
699. ทรงวุฒิ อยู่เอี่ยม ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2023 0-3810-2023 wut2006_phy@yahoo.com
700. ทรงศรี สารภูษิต - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2210, 2257 0-3810-2210 -
701. ทรงศักดิ์ บุญประเวศ หน่วยผลิตเอกสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2326 0-3810-2326 -
702. ทรงศักดิ์ อัครอุปพันธ์ ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2056 0-3810-2056 -
703. ทรงศิลป์ วรรัตน์ - กองอาคารสถานที่ หน่วยงานภายใน 2191-2 0-3810-2191-2 -
704. ทรรศิน ปณิธานะรักษ์ - สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล หน่วยงานภายใน 2590 ต่อ 140 0-3839-1671-3 thadsin@bims.buu.ac.th, thadsin@hotmail.com
705. ทวานิต ธุถาวร ภาควิชาภาษาตะวันตก (อังกฤษ) คณมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2348 0-3810-2348 -
706. ทวี ชื่นบุญ งานการเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3050 0-3810-3050 -
707. ทวีชัย สำราญวานิช ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3358 0-3810-2222 twc@buu.ac.th
708. ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์ กุมารเวชกรรม คณะแพทยศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3839-0580 -
709. ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ - วิทยาลัยการขนส่งและโลจิสติกส์ หน่วยงานภายใน 3100, 3101 0-3810-3100 taweesak@buu.ac.th
710. ทวีศักดิ์ คำไทย ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3076 0-3810-3076 -
711. ทวีศักดิ์ วังอ่อน - กองอาคารสถานที่ หน่วยงานภายใน - - -
712. ทศพร อิฐงาม ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2355 0-3810-2355 -
713. ทศพล ทศพิมพ์ IEP โรงเรียนสาธิต "พิบูล หน่วยงานภายใน 2243 0-3838-4631-2 tosspone@hotmail.com
714. ทองดี อินทรกำแหง - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 ต่อ 303 0-3810-2580-1 -
715. ทองใบ จันทะ - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2244 0-3810-2244 -
716. ทองศรี แก้วขุขันธ์ ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ สำนักบริกาวิชาการ หน่วยงานภายใน 2297 0-3810-2287 -
717. ทองสาย ลาพวัน - กองกิจการนิสิต หน่วยงานภายใน 2530 0-3810-2530 -
718. ทองสี สุขสีชัง - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3839-0580 -
719. ทองอินทร์ พระโพธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี หน่วยงานภายใน 0-3931-0000 ต่อ 191 0-3931-0000 -
720. ทัชชา ศรีปทุมทอง - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3839-0580 -
721. ทัศนัย รัตนวงษ์ - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3839-0580 -
722. ทัศนีย์ วรภัทรากุล ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2831, 2833 0-3810-2831 worapat@buu.ac.th
723. ทัศนีย์ ทานตวณิช ผู้อำนวยการศูนย์เกาหลีศึกษา คณมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2322 0-3810-2322 -
724. ทัศนีย์ มานูเจริญ งานสารบรรณ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยงานภายใน 2131 0-3810-2131 -
725. ทัศไนย นิธิประทีป - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2210, 2257 0-3810-2210 -
726. ทัสนะ ก้อนดี คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี หน่วยงานภายใน - 0-39-310000 -
727. ทำนูล ประทุมสินธุ์ หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่ คณมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2335 0-3810-2335 -
728. ทิฆัมพร นามกร - สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล หน่วยงานภายใน 2590 0-3839-1671 -
729. ทิตย์นที กอนละ - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยงานภายใน 2580 0-3839-0580 -
730. ทิพภา ปลีหะจินดา ภาควิชาสารสนเทศศึกษา คณมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2357 0-3810-2357 tippha@buu.ac.th
731. ทิพย์นรี จันทร์ไพร ฝ่ายบริการสารสนเทศ ชั้น 5 สำนักหอสมุด หน่วยงานภายใน 2473 0-3810-2473 -
732. ทิพย์วรรณ ภูมิเพ็ง - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3839-0580 -
733. ทิพย์อุทัย นิลแย้ม - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 ต่อ 204, 418 0-3839-0580 -
734. ทิพวรรณ ธรรมาธิกุล งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ หน่วยงานภายใน 2951 0-3810-2951 tipp9@hotmail.com
735. ทิพวรรณ ศรีพรหม - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 ต่อ 204, 2584 0-3839-0580 -
736. ทิพวัลย์ กันกา งานบริหารบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ หน่วยงานภายใน 2956 0-3810-2956 -
737. ทิศมะลี ประสบกิตติคุณ - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยงานภายใน 2580 0-3839-0580 -
738. ทิษฏยา เสมาเงิน - คณะสหเวชศาสตร์ หน่วยงานภายใน - - -
739. เทพ สง่าสูงเนิน - สาธารณสุขศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2730 0-3810-2730 -
740. เทพประสิทธิ์ วัฒนโภคาสิน - กองคลังและทรัพย์สิน หน่วยงานภายใน 2166 0-3810-2166 ya_hoo@hotmail.com
741. เทพภิทักษ์ โคตรชุม สาขาวิชาเซรามิกส์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2506 0-3810-2506 -
742. เทพฤทธิ์ สุภาชีพ - วิทยาลัยนานาชาติ หน่วยงานภายใน 2571 0-3810-2571 -
743. เท็ม เบิกบาน - กองกลาง หน่วยงานภายใน - - -
744. เทวินทร์ พิณพยูร - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2244 0-3839-0142 -
745. เที่ยง ชีวะเกตุ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3356 0-3810-2222 -
746. เทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ - วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ หน่วยงานภายใน - 0-3726-1258-62 ต่อ 177 tienkaew_gspa@hotmail.com
747. เทียนชัย ศศิศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2369 0-3810-2369 -
748. ธงชัย ศรีวิริยรัตน์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3351 0-3810-2222 -
749. ธงชัย บุญเกิด - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 ต่อ 111 0-3839-0580 noinidae@yahoo.co,th
750. ธงชัย รู้ข่าว งานทะเบียนและสถิตินิสิต กองบริการการศึกษา หน่วยงานภายใน 2718 0-3810-2718 titygamela@hotmail.com
751. ธงชัย อรรจนพงศา ภาควิชาภาษาตะวันตก คณมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2303 0-3810-2303 ajanapongsa@yahoo.com
752. ธงชัย ศรีวรรธนะ - วิทยาลัยพาณิชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2971-73 0-3810-2971-73 -
753. ธงชัย วงศ์ชู ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3392 0-3810-2222 -
754. ธงชัย คงจันทร์ - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3810-2580-1 -
755. ธงชัย ศรีวิริยรัตน์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3353 0-3810-2222 -
756. ธงยุทธ ลอยแก้ว - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2244 0-3839-0142 -
757. ธชณัฐ ภัทรสถาพรกุล คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตสารสนเทศ จันบุรี หน่วยงานภายใน - 0-3931-0000 ต่อ 3012 tachanat@buu.ac.th
758. ธนกฤต สมบูรณ์ - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 ต่อ 110,111 0-3839-0580 mr.somboon@yahoo.com
759. ธนชิต บุญธรรม - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3839-0580 -
760. ธนเดช วัฒนไชย - กองกิจการนิสิต หน่วยงานภายใน 2534 0-3810-2534 -
761. ธนบัตร ชิ้นประเสริฐ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3385-6 0-3810-2222 -
762. ธนพร คำวรรณ์ คณะวิทยาศาสตร์แลสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสะแก้ว หน่วยงานภายใน - 0-3726-1802 -
763. ธนพล พุกเส็ง คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี หน่วยงานภายใน - 0-3931-0000 ต่อ 2031 thanaphon134@yahoo.com
764. ธนวรรณ อาษารัฐ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2872 0-3810-2872 tanawan07@yahoo.com
765. ธนวรรณ ศักดากัมปนาท - สำนักงานสภามหาวิทยาลัย หน่วยงานภายใน 2177 0-3810-2177 -
766. ธนวัฒน์ ทองวิชิต - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2210, 2257 0-3810-2257 -
767. ธนวิน ทองแพง - กองแผนงาน หน่วยงานภายใน 2936 0-3810-2936 atipti@buu.ac.th
768. ธนศักดิ์ บุญประเสริฐ - คณะสาธารณสุขศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2737 0-3810-2737 -
769. ธนะรัชต์ อนุกูล สาขาวิชาดนตรีและการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2513 0-3810-2513 tanarach@hotmail.com
770. ธนะวัฒน์ วรรณประภา - คณะศึกษาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2090 0-3810-2090 thanawat@hotmail.com
771. ธนะสิทธิ์ รัชตเรืองสิทธิ์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3187 0-3810-3187 boonlit@buu.ac.th
772. ธนากร เที่ยงน้อย คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว หน่วยงานภายใน - 0-3726-1802 -
773. ธนาภณ นิธิธิเชาวกุล - คณะการจัดการและการท่องเที่ยว หน่วยงานภายใน 2397 0-3810-2397 -
774. ธนายุทธ ไพศาลอัศวเสนี ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3382 0-3810-2222 thanayut@buu.ac.th
775. ธนาวดี เพชรยศ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3392, 3390 0-3810-2222 -
776. ธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์ - วิทยาลัยพาณิชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2991-3 0-3810-2991-93 -
777. ธนาวุฒิ สุคนธทรัพย์ - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2251 0-3810-2251 -
778. ธนาวุฒิ ลาตวงษ์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2070 0-3810-2070 -
779. ธนิดา แผลงจันทึก (พรรณี) 090-1245672 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี หน่วยงานภายใน 2909 0-3810-2909 punneep@buu.ac.th
780. ธนิดา ตระกูลสุจริตโชค ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3039 0-3810-3039 thanida@buu.ac.th
781. ธนิตย์ อินทรัตน์ - คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2328 0-3810-2328 thaniti@buu.ac.th
782. ธนิษตา ไทยเกิดศรี - วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา หน่วยงานภายใน 2077 0-3810-2077 -
783. ธเนศร์ โรจน์ศิรพิศาล ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3099 0-3810-3099 thaned@buu.ac.th
784. ธมนวรรณ อร่ามเรืองกุล - คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3328 0-3810-3328 -
785. ธมลวรรณ มังคลาด - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยงานภายใน 2580 0-3810-2580-1 -
786. ธร สุนทรายุทธ ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้นำทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2051 0-3810-2051 -
787. ธรรม์ ธีระวิบูลย์ - - หน่วยงานภายใน 2810 - -
788. ธรรมนูญ อานันโทไทย - วิทยาลัยพาณิชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2971-73 0-3810-2971-73 -
789. ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3356 0-3874-5806 thamnoon@buu.ac.th
790. ธรรมนูญ ศรีสุวรรณ - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 ต่อ 111 0-3839-0580 nooknoon@thaimail.com
791. ธรรมศักดิ์ ถาพรพันธุ์ - สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล หน่วยงานภายใน 2590-1 0-3839-1671-3 -
792. ธรรมศักดิ์ สิงคเสลิต ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3147, 3076 0-3810-3076 thamasa@buu.ac.th
793. ธราธร บุญศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3370 0-3874-5806 tharathorn@buu.ac.th
794. ธวัช ลาวรรณา - คณะศึกษาศาสตร์ หน่วยงานภายใน - - -
795. ธวัช ปุณโณทก ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2339 0-3810-2339 -
796. ธวัช สกุลกล่อม - กองอาคารสถานที่ หน่วยงานภายใน - - -
797. ธวัช เจริญสุข - คณะโลจิสติกส์ หน่วยงานภายใน 3100, 3103 0-3810-3100 -
798. ธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์ - คณะวิทยาการสารสนเทศ หน่วยงานภายใน 3193 0-3810-3193 twatchai@buu.ac.th
799. ธวัชชัย ดุสิตกุล ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2347 0-3810-2347 tawatcha@buu.ac.th
800. ธวัชชัย ตุลาพรชัย - วิทยาลัยอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี หน่วยงานภายใน 3100 0-3931-0001 yuushoo_b1@yahoo.com
801. ธวัลกร สกุลใจแก้ว - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2238 0-3810-2238 -
802. ธัญญ์ชยา สมนึก - สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล หน่วยงานภายใน 2595 0-3810-2595 -
803. ธัญญพัณณ์ ศรีประศาสตร์ - คณะโลจิสติกส์ หน่วยงานภายใน 3100 0-3810-31000 -
804. ธัญญรัตน์ จิตต์เจียรนัย - กองคลังและทรัพย์สิน หน่วยงานภายใน 2159 0-3810-2159 tou_title@hotmail.com
805. ธัญญรัตน์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ - วิทยาลัยนานาชาติ หน่วยงานภายใน 2571 0-3810-2571-2 tanyarat_l@yahoo.com
806. ธัญญลักษณ์ เหล็กพิมาย ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ สำนักบริกาวิชาการ หน่วยงานภายใน 2283 ต่อ 112 0-3810-2283 thangyalak_l@hotmail.com
807. ธัญญา รอดรัตน์ - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3839-0580 -
808. ธนากร ผลิพืช - - หน่วยงานภายใน 2375-6 0-3810-2375-6 -
809. ธัญญารัตน์ สงวนศรี ภาควิชาภาษาตะวันออก (ญี่ปุ่น) คณมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2354 0-3810-2354 thanyarat_ss@yahoo.com
810. ธัญลักษณ์ สุนารัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี หน่วยงานภายใน - 0-3931-0000 -
811. ธัญญลักษณ์ กระชั้น - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 ต่อ 303 0-3839-0580 -
812. ธัญลักษณ์ ธนประสิทธิ์พัฒนา ฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากร สำนักหอสมุด หน่วยงานภายใน 2472 0-3810-2472 -
813. ธัญวัลย์ มุกดาศิริวนิช - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3810-2580-1 -
814. ธัณฐภรณ์ แสนคำ - คณะโลจิสติกส์ หน่วยงานภายใน 3100 0-3810-3100 -
815. ธันย์สิตา ศิรอมรเสถียร - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2210, 2257 0-3810-2210 -
816. ธันยมัย บุศย์น้ำเพชร เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กองกิจการนิสิต เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต หน่วยงานภายใน 2546 0-3810-2546 tanyamainter@hotmail.com
817. ธานี ชาวคูเวียง เจ้าหน้าที่เทคนิค วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2991-3 0-3810-2991-3 -
818. ธานี ธรรมสุนทร - คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3388 0-3810-2222 eng-chol@hotmail.com
819. ธารารัตน์ พวงสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี หน่วยงานภายใน - 0-3931-0000 ต่อ 2022 -
820. ธาราวรรณ ภูวนา งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี หัวหน้างานประชาสัมพัน์ หน่วยงานภายใน 2120 0-3810-2120 -
821. ธาฤดี สุริยพร (เอ๊ะ) ชั้น 7 ภปร. กองบริการการศึกษา หน่วยงานภายใน 2717 0-3810-2717 -
822. ธิดา สหายา ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3076 0-3810-3076 thidas@buu.ac.th
823. ธิดาเนตร หมื่นสุขพร - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยงานภายใน 2580 0-3839-0580 -
824. ธิดาพร สายทะโชติ ฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากร สำนักหอสมุด หน่วยงานภายใน 2463 0-3810-2463 -
825. ธิดารัตน์ น้อยรักษา - สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล หน่วยงานภายใน 2590-1 ต่อ 147 0-3839-1671-3 thidarat@bims.buu.ac.th
826. ธิดารัตน์ ทองเอี่ยม - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3839-0580 -
827. ธิดารัตน์ มณีรัตน์ - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3839-0580 -
828. ธิดาวรรณ์ สกุลกล่อม - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3839-0580 -
829. ธิตติ รอรั้ง - กองอาคารสถานที่ หน่วยงานภายใน - - -
830. ธิติมา พฤกษ์สรนันทน์ - คณะการจัดการและการท่องเที่ยว หน่วยงานภายใน 2397, 2305 ต่อ 105 0-3810-2397 thitimar@hotmail.com
831. ธินันท์ แสงพนัสธาดา ภาควิชาภาษาตะวันตก (อังกฤษ) คณมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2304 0-3810-2304 srijulakhota@yahoo.com
832. ธีร ชัยสุทธิ งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี - หน่วยงานภายใน 2124 0-3810-2618 c50ss@hotmail.com
833. ธีรกานต์ เหมือนใจ - คณะสหเวชศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2613-4 0-3810-2613-4 -
834. ธีรนันต์ เพ็ชรเทียน - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3839-0580 -
835. ธีรนันท์ ชูเชิด - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2210 0-3839-0142 -
836. ธีรพล เหล่ามะโฮง - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภา มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3810-2580-1 -
837. ธีรพันธุ์ ประทุมวินิจ - คณะโลจิสติกส์ หน่วยงานภายใน 3100 0-3810-3100 -
838. ธีรภัทร วิเชียรมงคลกุล - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยงานภายใน 2580 0-3810-2580-1 -
839. ธีรยุทธ เสงี่ยมศักดิ์ ภาควิชาสุขศาตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2740 0-3810-2740 teera010@gnail.com
840. ธีรวัฒน์ สมสิริกาญจนคุณ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3390 ต่อ 105 0-3810-3390 theerawa@buu.ac.th
841. ธีรศักดิ์ อาคารมีชัย 2 อาคาร C,D กองอาคารlสถานที่ หน่วยงานภายใน 2278 0-381-02278 -
842. ธีรศักดิ์ โชตะนา theerasak2002@hotmail.com โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2232 0-3810-2232 theerasak2002@hotmail.com
843. ธีระ กุลสวัสดิ์ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2369 0-3810-2369 -
844. ธีระพงษ์ ภูริปาณิก ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2369 0-3810-2369 -
845. ธีระวัฒน์ อรุณธัญญะ - วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2991-3 0-3810-2991-3 -
846. ธีระศักดิ์ สโมสร คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตสารสนเทศ จันบุรี หน่วยงานภายใน - 0-3931-000 ต่อ 3013 -
847. ธีราพร เที่ยงตรง - คณะศิลปกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2510 0-3810-2510 nokfineart@hotmail.com
848. แธตเชอร์ ลอยคลัง - กองกิจการนิสิต หน่วยงานภายใน - 0-3839-4954 tahtcher7_97@hotmail.com
849. นคร เจียมฮวดหลี - คณะแพทยศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3189 0-3810-3189 -
850. นครินทร์ พรหมสิงห์ พนักงานขับรถ กองอาคารสถานที่ หน่วยงานภายใน - - -
851. นงค์นาถ เปรมวังศรี งานกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3052 0-3810-3052 -
852. นงค์นุช แน่นอุดร ฝ่ายบริการวิชาการ ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3839-0580 -
853. นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3130 0-3810-3130 nongnud@buu.ac.th
854. นงนุช อำพรศิลป์ ดูแลคอนโดฯ, เรือนรับรอง กองอาคารสถานที่ หน่วยงานภายใน 2263 0-3810-2263 -
855. นงนุช สลับศรี - คณะแพทยศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3189 0-3810-3189 -
856. นางเยาว์ บุญสูงเนิน - ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทา-ทอง หน่วยงานภายใน 7900 0-3805-6666 -
857. นงลักษณ์ คุณสนอง - สำนักหอสมุด หน่วยงานภายใน 2493 0-3810-2493 -
858. นงลักษณ์ ทองเลี่ยม kang_kai@hotmail.com คณมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2327 0-3810-2327 -
859. นงลักษณ์ พุทธวงศ์ - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3839-0580 -
860. นปภา ตงสกุลวัฒนา - วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี หน่วยงานภายใน - 0-39310000 -
861. นพกร ด้วงตัน - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3810-2580-1 -
862. นพคุณ บุญกระพือ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3356 0-3810-3356 -
863. นพดล รัตนพาหิระ - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3839-0580 -
864. นพดล ใจเจริญ ฝ่ายวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2516 0-3810-2516 nopadon@buu.ac.th
865. นภดล พรามณี - คณะศึกษาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2112 ต่อ 17 0-3810-2112 nprammanee@yahoo.com
866. นภดล ไทยประยูร - - หน่วยงานภายใน - 0-3931-0000 -
867. นภดล ขันแก้ว - กองกลาง หน่วยงานภายใน - - -
868. นพนิต สิทธิพงษ์ - กองกิจการนิสิต หน่วยงานภายใน 2541 0-3810-2541 -
869. นพพร โอถาชาติ - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2210 0-3810-2210 -
870. นพพร เจริญสมุทรกุล - กองอาคารสถานที่ หน่วยงานภายใน - - -
871. นพพร กลิ่นสุวรรณ - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2210 0-3810-2210 -
872. นพพล จำเริญทอง สาขาดนตรีสากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2507 0-3810-2507 -
873. นพร วงศ์คุณานุสรณ์ - หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยงานภายใน 2170 0-3810-2710 -
874. นพรัฐพล ศรีบุญนาค ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2369 0-3810-2369 -
875. นพรัตน์ โขวิฑูรกิจ - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยงานภายใน 2580 0-3810-2580 -
876. นพรัตน์ กระต่ายทอง ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3038 0-3810-3038 noparatk@buu.ac.th
877. นพรัตน์ เป้าอารีย์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3353 0-3810-3353 surat@buu.ac.th
878. นพรัตน์ วงศ์วิทยาพาณิชย์ - วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ หน่วยงานภายใน 2375-6 0-3810-2375-6 -
879. นพรัตน์ บุศยารัศมี - - หน่วยงานภายใน 2210 0-3810-2210 -
880. นพวัตติ์ สินธำรงค์พงษ์ - กองอาคารสถานที่ หน่วยงานภายใน 2191-2 0-3810-2191-2 -
881. นภชนก ไหมทอง - วิทยาเขตจันทบุรี หน่วยงานภายใน - 0-3931-0000 ต่อ 1610 napacha@buu.ac.th
882. นภดล ไทยประยูร - วิทยาเขตจันทบุรี หน่วยงานภายใน 0-3931-0000 0-3931-0000 ต่อ 1711 nop8989@hotmai.com
883. นพพร ทัศนัยนา - คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา หน่วยงานภายใน 2060 0-3910-2060 -
884. นภสร สุขสบาย - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยงานภายใน 2580 0-38390-580 -
885. นภัสนันท์ เปลี่ยนขำ ฝ่ายบริการสารสนเทศ ชั้น 5 สำนักหอสมุด หน่วยงานภายใน 2473 0-3810-2473 -
886. นภัสนันท์ ทองพูน สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3310 0-3810-2222 -
887. นภัสสร ต่อเจริญ - สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล หน่วยงานภายใน 2590 0-3839-1671-3 -
888. นภา ตั้งเตรียมจิตมั่น ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3065 0-3810-3065 napa@buu.ac.th
889. นภาพร เบ็ญจาธิกุล ห้องปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2869, 2879 0-3810-2869 -
890. นภาพร ปฐมานนท์ - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3810-2580-1 -
891. นภาพร เลียดประถม คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตสารสนเทศ จันบุรี หน่วยงานภายใน - 0-3931-000 ต่อ 2011 napapor@buu.ac.th, naprpornlead@gmail.com
892. นภาพร จักรวาลกุล - กองคลังและทรัพย์สิน หน่วยงานภายใน 2159 0-3810-2159 nuu_paa@hotmail.com
893. นรนนท์ มหาวรศิลป์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2372 0-3810-2372 -
894. นราวดี ภาชนะ กองคลังและทรัพย์สิน กองคลังและทรัพย์สิน หน่วยงานภายใน 2147 0-3810-2147 narajang_17@hotmail.com
895. นราศักดิ์ กล่ำสี งานกิจการนิสิตคณะฯ คณะศึกษาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2011 0-3810-2011 -
896. นรินทร ใหม่วัด - สำนักบริการวิชาการ หน่วยงานภายใน 2290-3 0-3810-2290-3 -
897. นรินทร์ น้อยมณี - วิทยาลัยพาณิชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2971-3 0-3810-2971-3 -
898. นรินทร์ ผดุงตระกูล คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี หน่วยงานภายใน - 0-3931-0000 ต่อ 4040 narin998@hotmail.com
899. นรินทร์ กระจายกลาง ภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2741 0-3810-2741 -
900. นรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3132 0-3810-3132 narinratana@hotmail.com
901. นริศ เจียรบรรจงกิจ - คณะแพทยศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3153 0-3810-3153 -
902. นริศรา แฝงดาหาร - คณะการจัดการและการท่องเที่ยว หน่วยงานภายใน 2397 ต่อ 111 0-3810-2397 narissara_19@hotmail.com
903. นริศรา ราชนุเคราะห์ - กองบริการการศึกษา หน่วยงานภายใน - - -
904. นริสา เจริญผล - คณะศึกษาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2090 0-3810-2090 narisa@buu.ac.th
905. นฤชิต เสาวคนธ์ - สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล หน่วยงานภายใน 2590-1 0-3839-1671-3 -
906. นฤตย์ คุ้มยา สำนักงานเลขานุการ คณะแพทยศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3153 0-3810-3153 -
907. นฤทธิ์ วัฒนภู - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2210 0-3839-0142 -
908. นฤนาท ศรีไตรรัตน์ - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2210 0-3839-0142 -
909. นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร - วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การกีฬา หน่วยงานภายใน 2083 0-3810-2083 naruepon_v@hotmail.com
910. นฤมล ปทุมารักษ์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2846 0-3810-2846 -
911. นฤมล อินทรวิเชียร - คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2328 0-3810-2328 -
912. นฤมล ชูชินปราการ - คณะการจัดการและการท่องเที่ยว หน่วยงานภายใน 2371, 2305 0-3810-2397 -
913. นฤมล เนตรวิเชียร งานบริการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2006 0-3810-2006 thungnoi@hotmail.com
914. นฤมล ศรีจินดา - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 ต่อ 403 0-3839-0580 -
915. นฤมล ปิ่นวิศุทธิ์ - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2010 0-3839-0142 -
916. นฤมล เกตุมาโร - คณะพยาบาลศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2871 0-3810-2871 -
917. นฤมล เสงี่ยม - โรงเรียนสาธิต หน่วยงานภายใน 2210 0-3839-0142 -
918. นฤมล ลี้ปิยะชาติ - คณมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2384 0-3810-2384 naru31@yahoo.com
919. นฤมล มาตรแม้น - กองบริการการศึกษา หน่วยงานภายใน 2643 0-3810-2643 -
920. นฤมล ธีระรังสิกุล ภาควิชาการพยาบาลแม่และเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2861 0-3810-2861 -
921. นฤมล ไชยชำนาญเวทย์ - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 ต่อ 207-9 0-3839-0580 -
922. นฤมิตร์ รอดโสภา งานบริหารการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2823 0-3810-2823 iamnarcisus@hotmail.com
923. นลัท ชำนาญช่าง - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580 0-38102580-1 -
924. นลิน มงคลศรี - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 ต่อ 103 0-3839-0580 -
925. นลินรัตน์ เมฆพักตร์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง หน่วยงานภายใน 2120 0-3810-21200 -
926. นลินี สุขสำราญ - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3810-2580-1 -
927. นวพร วรรณาชัยสิทธิ์ - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2210 0-3810-2210 -
928. นวพร เอี่ยมสวัสดิ์ - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 ต่อ 103 0-3839-0580 -
929. นวรัตน์ มีแสง ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3035 0-3810-3035 nawa_rat_08@hotmail.com
930. นวลจันทร์ เฉิดฉิน - สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล หน่วยงานภายใน 2590-1 ต่อ 173 0-3810-2590 -
931. นวลพร ก่อเกียรติวนิช - สำนักบริการวิชาการ หน่วยงานภายใน 2291-3 0-3810-2291-3 -
932. นวลศรี เด่นวัฒนา - คณะวิทยาการสารสนเทศ หน่วยงานภายใน 3193 0-3810-3193 nuansri@buu.ac.th
933. นวศิษฏ์ รักษ์บำรุง ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2299, 3039 0-3810-3039 nawasit@buu.ac.th
934. นวินดา อัศวพรรณราย ฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา สำนักบริการวิชาการ หน่วยงานภายใน 2291-3 ต่อ 203 0-3810-2288 -
935. นัชชา ทองจันทร์ - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 ต่อ 555, 666 0-3839-0580 -
936. นัชพร อิ่มกมล - คณะศิลปกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2511 0-3810-2511 -
937. นัญฑา ผลิตวานนท์ ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2055 0-3810-2055 -
938. นัฐพล เจริญศรี - - หน่วยงานภายใน - 0-37260-1802 -
939. นัด ซุ่นไล้ งานสารบรรณ สำนักงานอธิการบดี - หน่วยงานภายใน 2132 0-3810-2132 -
940. นัตยา ทองคง - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2257 0-3810-2257 -
941. นันท์ชญา มหาขันธ์ หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก (ญี่ปุ่น) คณมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2354 0-3810-2354 nanchaya@hotmail.com
942. นันท์นภัส ทองระอา ฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา สำนักบริการวิชาการ หน่วยงานภายใน 2291-3 0-3810-2291-3 -
943. นันทกร เปลี่ยนสี - กองคลังและทรัพย์สิน หน่วยงานภายใน 2152 0-3810-2152 -
944. นันทกร วีระสุขสกุล - วิทยาลัยนานาชาติ หน่วยงานภายใน 2571 0-3810-2571 -
945. นันทกา ปิ่นทอง - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580 0-3810-2580 -
946. นันทนา หอมสุข - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 ต่อ 555,666 0-3839-0580 -
947. นันทพร ภัทรพุทธ ภาควิชาสุขศาสตร์และอุตสหกรรมและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2740 0-3810-2740 nantapor@buu.ac.th
948. นันทพร ปรีชาพันธ์ - - หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3810-2580-1 -
949. นันทยา จันทร์กระจ่างศรี ศูนย์จำหน่ายสินค้า มหาวิทยาลัยบูรพา กองกลาง หน่วยงานภายใน 2130 0-3810-2130 -
950. นันทรัตน์ บุนนาค คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี หน่วยงานภายใน - 0-3931-0000 -
951. นันทวัจน์ อุภัยพงศ์ ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดสำหรับอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3329 0-3839-3913-4 -
952. นันทวัน อินทชาติ ศูนย์การศึกษาธนบุรี วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ หน่วยงานภายใน - 02-8021556-8 ต่อ 107 n_intachat@hotmail.com
953. นันทวัน สมสามารถ กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2867 0-3810-2867 -
954. นันทวัน เทพกร - สำนักบริการวิชาการ หน่วยงานภายใน 2290 0-3810-2290 -
955. นันทิยา นึกหมาย - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3810-2580-1 -
956. นัยนันต์ สุวรรณมณี เงินรายได้ กองคลังและทรัพย์สิน หน่วยงานภายใน 2148 0-3810-2148 -
957. นัยนา พิพัฒน์วณิชชา กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2853 0-3810-2853 -
958. นัสชนก พยุงเกษม - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3839-0580 -
959. นาคิน คำศรี - คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา หน่วยงานภายใน 2030, 2060 0-3810-2030 nakinu-29@hotmail.com
960. นาถนภา ต่ายแต้มทอง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3386 0-3810-2222 -
961. นารีมาน ฮะกีมี งานทะเบียนและสถิตินิสิต กองบริการการศึกษา หน่วยงานภายใน 2725 0-3810-2725 -
962. นารีรัตน์ นาคสุวรรณ์ - สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล หน่วยงานภายใน 2590-1 0-3839-1671-3 -
963. นารีรัตน์ พุ่มพวง รองผู้อำนวยการ ศูนย์ภาษา คณมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2344 0-3810-2344 manasa2525@hotmail.com
964. นารีรัตน์ สังวรวงษ์พนา กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2852 0-3810-2852 -
965. นาวิน ชนะสงคราม งานบริการและสวัสดิการ งานบริการและสวัสดิการ กองกิจการนิสิต หน่วยงานภายใน 2531 0-3810-2531 -
966. นาวี ทับทิมงาม ภาควิชาการศึกษานอกระบบ คณะศึกษาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2065 0-3810-2065 -
967. น้ำค้าง ช่วยป้อง - คณะพยาบาลศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2810 0-3810-2810 -
968. นำชัย วรรัตน์ งานวิเทศสัมพันธ์ กองแผนงาน - หน่วยงานภายใน 2942 0-3810-2942 vorrarat13@hotmail.com
969. น้ำทิพย์ อ่ำนก - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2210 0-3839-0142 -
970. น้ำทิพย์ พึ่งศรี - วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ หน่วยงานภายใน 2375-6 0-38102375-6 -
971. น้ำผึ้ง หาญบาง - คณะวิทยาการสารสนเทศ หน่วยงานภายใน 3096 0-3810-3096 -
972. น้ำผึ้ง มณีเกตุ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี หน่วยงานภายใน - 0-3931-0000 ต่อ 1211 pueng_04@hotmail.com
973. น้ำฝน โค้วมณี - คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3012 0-3810-3012 namfonk@buu.ac.th
974. น้ำหวาน กิตติกูล สำนักงานเลขานุการ คณะแพทยศาสตร์ - หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3810-2580-1 -
975. นิกร กาเจริญ - คณะศิลปกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2519 0-3810-2519 -
976. นิคม อินทประสาท - กองอาคารสถานที่ หน่วยงานภายใน - - -
977. นิคม มูลเมือง ภาควิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2820 0-3810-2820 muang13@yahoo.com.au
978. นิจพร วชิรัตนพงษ์เมธี - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3810-2580 -
979. นิณา สังสมานันท์ - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2243 0-3810-2243 narakjang_1621@hotmail.com
980. นิดหน่อย แจงกลาง - คณะศิลปกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2510-11 0-3810-2510-11 -
981. นิดาวรรณ ศรีวงศ์ ศูนย์อินโดจีนศึกษา วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ หน่วยงานภายใน 2375-6 0-3810-2375-6 -
982. นิตยา ปานเพชร ฝ่ายวางแผนและพัฒนาทรัพยากร สำนักหอสมุด หน่วยงานภายใน 2483 0-3810-2483 comvutic@buu.ac.th
983. นิตยา ไชยเนตร ภาควิชาวิเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3056 0-3810-3056 nittyap@hotmail.com
984. นิตยา สุขสำราญ - วิทยาลัยนานาชาติ หน่วยงานภายใน 2571 0-38102-571 -
985. นิตยา ชื่นศิริ สำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2050 0-3810-2050 -
986. นิตยา นวลสำลี - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 ต่อ 207-9 0-3839-0580 ple108@thailmail.com
987. นิตยา โคตรศรีเมือง หัวหน้าสำนังาน หัวหน้าสำนังาน กองบริการการศึกษา หน่วยงานภายใน 2711 0-3810-2711 -
988. นิพนธ์ รัตนอมร - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน - - -
989. นิพนธ์ ทองระอา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3090 0-3810-3090 -
990. นิพล นิสัยสุข - - หน่วยงานภายใน 3310 0-3810-2222 -
991. นิภา วงศ์ดี - สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล หน่วยงานภายใน 2590, 2591 ต่อ 184 0-3839-1671-3 nipa@bims.buu.ac.th
992. นิภา รักษา งานสารบรรณ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยงานภายใน 2277 0-3810-2277 -
993. นิภา มหารัชพงศ์ ภาควิชาสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2738 0-3810-2738 nipam@buu.ac.th
994. นิภา วรรัตน์ หัวหน้างานงานบริการและสวัสดิการ กองกิจการนิสิต - หน่วยงานภายใน 2531 0-3810-2531 -
995. นิภาพร สลัดทุกข์ ธุรการ-พัสดุ คณะศิลปกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2510 0-3810-2510 -
996. นิภาพรรณ พละศักดิ์ - คณะโลจิสติกส์ หน่วยงานภายใน 3100 0-3810-3100 -
997. นิภารัตน์ แสนบรรดิษฐ์ - - หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3810-2580-1 -
998. นิภาวดี สิงห์โตทอง - สำนักคอมพิวเตอร์ หน่วยงานภายใน 2760 0-3810-2760 niphawad@buu.ac.th
999. นิภาวรรณ สามารถกิจ ภาควิชาการพยาบาลอผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2835 0-3810-2835 niphawan@buu.ac.th
1000. นิภาวรรณ ชูวงษ์ - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2210 0-3839-0142 -
1001. นิภาวรรณ กลิ่นหอม ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3352 ต่อ 18 0-3810-3352 nooniha@hotmail.com
1002. นิมิต โหมดศิริ สำนักงานอธิการบดี/กองบริหาร วิทยาเขตจันทบุรี หน่วยงานภายใน - 0-3931-0000 ต่อ 1411 -
1003. นิมิตร วันชัยชะนะ - กองอาคารสถานที่ หน่วยงานภายใน - - -
1004. นิรัชดา กะรัมเดชะ - กองคลังและทรัพย์สิน หน่วยงานภายใน 2141 0-3810-2141 niratchada_b@hotmail.com
1005. นิรันดร์ วิทิตอนันต์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3082 0-3810-3082 nirun@buu.ac.th
1006. นิลุบล โรจน์สัตตรัตน์ ฝ่ายเอกสารและวารสาร สำนักหอสมุด หน่วยงานภายใน 2474 0-3710-2474 -
1007. นิวร ศรีคุณ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3142 0-3810-3142 nivorm@buu.ac.th
1008. นิวัฒน์ วงษ์พยัคฆ์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3055 0-3810-3055 niwat@buu.ac.th
1009. นิศารัตน์ ศรจันทร์ - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2210 0-3839-0142 -
1010. นิสรา ทองคำ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3330 0-3810-3330 -
1011. นิสรา คำมณี ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสต์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2366 0-3810-2366 -
1012. นิสา ไกรรักษ์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3121 0-3810-3121 nisa@buu.ac.th
1013. นิสา โคกจินดา - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน - - -
1014. นิสากร กรุงไกรเพชร ภาควิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2840 0-3810-2840 nisakorn@buu.ac.th
1015. นิสากร สิมมาหลวง ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3058 0-3810-3058 jeab_r@hotmail.com
1016. นิสาชล กาญจนพิชิต ฝ่ายส่งเสริมการใช้บริการ สำนักหอสมุด หน่วยงานภายใน 2472 0-3810-2472 -
1017. นิสาชล เทศศรี คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี หน่วยงานภายใน - 0-3931-0000 -
1018. นิสานารถ กระแสร์ชล ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3137 0-3810-3137 krasaechol@yahoo.com
1019. นิอร ลิขิตอุดมทรัพย์ - วิทยาลัยพาณิชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2971-73 0-3810-2971-73 -
1020. นุกูล ทองมา - วิทยาลัยพาณิชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2971-3 0-3810-2991-93 -
1021. นุจรี ไชยมงคล ภาควิชาการพยาบาลแม่และเด็ก - หน่วยงานภายใน 2807 0-3810-2807 nujjaree@buu.ac.th
1022. นุจรี แก้วมณี - สำนักคอมพิวเตอร์ หน่วยงานภายใน 2779 0-38102779 -
1023. นุจรี วิจิตรบรรจง - คณะพยาบาลศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2818 0-3810-2818 -
1024. นุชจรินทร์ แกล้วกล้า ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3126 0-3810-3126 nutchar@buu.ac.th
1025. นุชนาถ แก้วมาตร ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ - หน่วยงานภายใน 2866 0-3810-2866 nuch14518@gmail.com
1026. นุชนารถ สุขใส - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 ต่อ 304-5 0-3839-0580 -
1027. นุชรินทร์ เทพชุม - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3839-0580 -
1028. นุชวรางค์ มณีวงษ์ - หอศิบปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก หน่วยงานภายใน 2521 0-3810-2521 -
1029. นุพันธ์ เขียวไม้งาม ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3146 0-3810-3146 nupan@buu.ac.th
1030. นุสรา สุขสอาด - สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล หน่วยงานภายใน 2590-1 ต่อ 176 0-3839-1671-3 NUSARA@bims.buu.ac.th
1031. นุสรา พีระพัฒนพงศ์ ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2056 0-3810-2056 -
1032. นุสสรี ทวีจันทร์ - วิทยาเขตสระแก้ว หน่วยงานภายใน - 0-3726-1802 -
1033. เนตรดาว ชัยเขต ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2397 ต่อ 117 0-3810-2397 netdao@buu.ac.th
1034. เนาวรัตน์ ดรุณศรี ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ กองแผนงาน หน่วยงานภายใน 2939 0-3810-2939 -
1035. เนาวรัตน์ โกมารพิมพ์ งานการเงิน คณะวิทยาศาสตร์ - หน่วยงานภายใน 3017 0-3810-3017 nawarat@buu.ac.th
1036. บงกช นักเสียง ภาควิชาจิตวิทยา คณมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2366 0-3810-2366 buaksiang@yahoo.com
1037. บงกช ศราทธนานนท์ สำนักงานเลขานุการ คณะแพทยศาสตร์ - หน่วยงานภายใน 3178 0-3810-3178 -
1038. บรรจง จักรกลจันทร์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3076 0-3810-3076 -
1039. บรรจง สุกใส - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 ต่อ 111 0-3839-0580 toyjaja@hotmail.com
1040. บรรจง จรรยาศิริ - กองอาคารสถานที่ หน่วยงานภายใน - - -
1041. บรรดาล ตันทา - กองอาคารสถานที่ หน่วยงานภายใน - - -
1042. บรรพต วิรุณราช คณบดี วิทยาลัยพาณิชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2991-3 ต่อ 111 0-3839-2018-9 banpot@buu.ac.th
1043. บรรยวัสถ์ ประเสริฐวรชัย ทฤษฎีศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2515 0-3810-2515 -
1044. ประหยัด สอนอยู่ - สำนักบริการวิชาการ หน่วยงานภายใน 2297-8 0-3810-2297-8 -
1045. บรรหาญ ลิลา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3384, 3369 0-3810-2222 -
1046. บังอร สัตยวณิช (ต่าย) - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 ต่อ 709 0-3839-0580 -
1047. บังอร วัฒนะน้อย - ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทา-ทอง หน่วยงานภายใน 7900 0-3805-6666 -
1048. บังอร นามะ - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3839-0580 -
1049. บัญชา อริยะจรรยา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3390 0-3810-3390 -
1050. บัญชา นิลเกิด คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตสารสนเทศ จันบุรี หน่วยงานภายใน - 0-3931-0000 ต่อ 3010 enikerd@hotmail.com
1051. บัณฑร จิตต์สุภาพ ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3381 0-3810-3381 bantorn@buu.ac.th
1052. บัณฑิต ปลั่งดี - สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล หน่วยงานภายใน 2590-1 ต่อ 180 0-3839-1671-3 bundit.bims.buu.ac.th
1053. บัลลังก์ เนื่องแสง คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตสารสนเทศ จันบุรี หน่วยงานภายใน - 0-3931-0000 ต่อ 3011 bunlung@buu.ac.th, nuangsaeng_bunlung@yahoo.com
1054. บัลลังก์ ตาลทอง - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน - 0-3839-0142 -
1055. บัวผาด เวชการ - กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว หน่วยงานภายใน - 0-3726-1802 -
1056. บัวลี วงศ์คำจันทร์ - ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทา-ทอง หน่วยงานภายใน 7900 0-3805-6666 -
1057. บานชื่น เดชชีวะ - กองอาคารสถานที่ หน่วยงานภายใน - - -
1058. บารมี วิทยากุล - ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทา-ทอง หน่วยงานภายใน 7900 0-3805-6666 -
1059. บำรุงศักดิ์ เผื่อนอารีย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3081 0-3810-3081 -
1060. บุญเกื้อ บูรณประทีปรัตน์ พนักงานขับรถ กองอาคารสถานที่ หน่วยงานภายใน 1440 0-3810-2222 -
1061. บุญชู มณีแสง - สำนักหอสมุด หน่วยงานภายใน 2494 0-3810-2494 -
1062. บุญเชิด หนูอิ่ม ภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2360 0-3810-2360 -
1063. บุญญาดา นาสมบูรณ์ - วิทยาลัยพาณิชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2971-3 0-3810-2971-3 -
1064. บุญญาภา กันยะ ภาควิชาวิจัย ประเมินผลและการบริหารทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2890 0-3810-2890 -
1065. บุญตา นภาโชติ - สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล หน่วยงานภายใน 2590-1 0-3839-1671-3 -
1066. บุญตา เกตุพันธ์ งานทะเบียนและสถิตินิสิต กองบริการการศึกษา หน่วยงานภายใน 2725 0-3810-2725 -
1067. บุญทัน สุทธิประภา - กองอาคารสถานที่ หน่วยงานภายใน - - -
1068. บุญทิม ฐิติวร - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2257 0-3810-2257 -
1069. บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ ภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2743 0-3810-2743 -
1070. บุญพร้อม ปัญญาใส - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3839-0580 -
1071. บุญพา ดิษฐเจริญ เลขานุการคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3009 0-3810-3009 boonpar@buu.ac.th
1072. บุญเพ็ญ ฤทธิ์มหันต์ งานเอกชนสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี หัวหน้างานเอกชนสัมพันธ์ หน่วยงานภายใน 2967 0-3810-2967 boonpen@buu.ac.th
1073. บุญยิ่ง มะโรงเหม็ง - - หน่วยงานภายใน - - -
1074. บุญรอด บุญเกิด หัวหน้าภาควิชาสาขาศาสนาและปรัชญา คณมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2365 0-3810-2365 boon_rod_11@yahoo.co.th
1075. บุญรัตน์ ประทุมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3133 0-3810-3133 boonyara@buu.ac.th
1076. บุญเลิศ วงษ์ญาติ - วิทยาลัยพาณิชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2991-3 0-3810-2991-3 -
1077. บุญเลิศ เหมือนใจ - กองบริการการศึกษา หน่วยงานภายใน 2714 0-3810-2714 -
1078. บุญเลิศ ยองเพ็ชร ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2365 0-3810-2365 lekha_42@yahoo.com
1079. บุญศักดิ์ เล็งไธสง - สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล หน่วยงานภายใน 2590-1 0-3839-1671-3 -
1080. บุญส่ง ไกรสังข์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ - หน่วยงานภายใน 2816 0-3810-2816 -
1081. บุญส่ง เห็นงาม - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2237 0-3810-2237 -
1082. บุญเสริม วัฒนกิจ ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2069 0-3810-2069 -
1083. บุตรี ถิ่นกาญจน์ ฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม สำนักบริการวิชาการ หน่วยงานภายใน 2290 ต่อ 101 0-3810-2290 buttri@buu.ac.th
1084. บุรินทร์ เหล่าศรี - กองบริการการศึกษา หน่วยงานภายใน 2710 0-3810-2710 burinlhaosri@hotmail.com
1085. บุรินทร์ เจริญยิ่ง - สำนักบริการวิชาการ หน่วยงานภายใน 2288 ต่อ 206 0-3810-2288 -
1086. บุศรา ตันสกุล กองคลังและทรัพย์สิน กองคลังและทรัพย์สิน หน่วยงานภายใน 2154 0-3810-2154 -
1087. บุศรินทร์ พรชัยไชยวัฒน์ - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3839-0580 -
1088. บุษกร มณีสุธรรม - สถาบันวิจัยวัฒนธรรมและศิลปะ หน่วยงานภายใน 2566 0-3810-2566 -
1089. บุษบง แซ่จิว ภาควิชาภาษาตะวันตก (อังกฤษ) คณมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2302 0-3810-2302 -
1090. บุษบงกช อินทร์อ่ำ - กองบริการการศึกษา หน่วยงานภายใน 2710 0-38102710 -
1091. เบญจภรณ์ จันทรกองกุล - คณะวิทยาการสารสนเทศ หน่วยงานภายใน 2045 0-3810-2045 benchapornj@yahoo.com
1092. เบญจมาศ ทีกา - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3810-2580-1 -
1093. เบญจมาศ อุสิมาศ - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3839-0580 -
1094. เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตสารสนเทศ จันบุรี หน่วยงานภายใน - 0-3931-0000 ต่อ 2011 benjamas@buu.ac.th
1095. เบญจมาศ กลิ่นศรีสุข - สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล หน่วยงานภายใน 2590 ต่อ 185 0-3810-2590 -
1096. เบ็ญจมาศ พร้อมเพรียง - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3839-0580 -
1097. เบญจวรรณ ชิวปรีชา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3126 0-3810-3126 -
1098. เบญจวรรณ ทับพร - สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล หน่วยงานภายใน 2590 ต่อ 131 0-3810-2590 benjawan@bims.buu.ac,th
1099. เบญจวรรณ แม้นวงศ์เดือน - กองคลังและทรัพย์สิน หน่วยงานภายใน 2141 0-3810-2141 ben_jawon@hotmail.com
1100. เบญจวรรณ ทับพร - สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล หน่วยงานภายใน 2590 0-3839-1671-3 -
1101. เบญจวรรณ ศรีมณี - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 ต่อ 303 0-3839-0580 -
1102. ปกรณ์ บุญกังวาน - สำนักคอมพิวเตอร์ หน่วยงานภายใน 2773 0-3810-2773 pakornb@buu.ac.th
1103. ปกรณ์ เถลิงเกียรติ - วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2991-3 038-102991-3 -
1104. ปฏิภาพาณ เกษกุล - วิทยาเขตสระแก้ว หน่วยงานภายใน - 0-3726-1802 -
1105. ปฏิภาณ บุญรวม หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3351-2 ต่อ 17, 3353 0-3874-5806 patiparn@buu.ac.th
1106. ปฐมา อินทสระ - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 ต่อ 709,103 0-3839-0580 -
1107. ปณิชา บุญรัตน์ a.panicha@gmail.com โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2243 ต่อ 222 - a.panicha@gmail.com
1108. ปณิธาน พันธ์พานิช - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2210 0-3839-0142 -
1109. ปตนพรรชญ์ แพทย์ชัยวงษ์ - วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ หน่วยงานภายใน 2375-6 0-3810-2375-6 -
1110. ปทิตตา สินพิชัย - วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2375 - 8 0-3810-2375 patitta.com@hotmail.com
1111. ปทิตตา ศิริผึ้ง - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 ต่อ 117,101 0-3839-0580 takku25xx@hotmail.com
1112. ปทิตตา จินดาวัฒนะ - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 ต่อ 555, 666 0-3839-0580 -
1113. ปทุมพร เหลือชม เรือนรับรอง กองอาคารสถานที่ หน่วยงานภายใน 2263 0-3810-2263 -
1114. ปนท ปลื้มชูศักดิ์ หัวหน้าสาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2505 0-3810-2505 -
1115. ปนัดดา จูเภา - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2210 0-3839-0142 -
1116. ปนัดดา คำแดง - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยงานภายใน 2580-1 0-339-0580 -
1117. ปนิดา ปันนะศรี - คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3317 0-3810-3317 tato_nate@hotmail.com
1118. ปนิดา ประสมวังทรัพย์ - คณะโลจิสติกส์ หน่วยงานภายใน 3100 0-3810-3100 -
1119. ปภัสพล สว่างสุข สาขาวิชาดนตรีและการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2514 0-3810-2514 -
1120. ปภาวดี ไหมทอง กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี วิทยาเขตจันทบุรี หน่วยงานภายใน - 0-3931-0000 ต่อ 1115 yim494@hotmail.com
1121. ปภาวี ไชยอินทร์ เลขานุการคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2511 0-3810-2511 paphawee108@hotmail.com
1122. ปภาศิริ บาร์เนท ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3093 0-3810-3093 praparsi@buu.ac.th
1123. ปรเมศร์ กุลนิธิชัย - คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2362, 2328 0-3810-2362 -
1124. ปรวีร์ หาญกล้า - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3839-0580 -
1125. ประกร เถกิงเกียรติ - วิทยาลัยพาณิชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2991-3 ต่อ 104 0-3810-2991-3 prakorn@ex-mba.edu
1126. ประกาศ วงคำ - กองกิจการนิสิต หน่วยงานภายใน - - -
1127. ประโคม ดีด้วยชาติ - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2210 0-3839-0142 -
1128. ประจวบ ชื่นศิริ - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3839-0580 -
1129. ประจักษ์ จิตเงินมะดัน - คณะวิทยาการสารสนเทศ หน่วยงานภายใน 2044 ต่อ 28 0-38 10-3060 prajaks@buu.ac.th
1130. ประจักษ์ เชื้อดี - กองอาคารสถานที่ หน่วยงานภายใน - - -
1131. ประชา อินัง ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2075 0-3810-2075 pracha@buu.ac.th
1132. ประชุม เชียวกชีวิต - กองอาคารสถานที่ หน่วยงานภายใน 1140, 2191 0-3810-2222 -
1133. ประชุม เชียวกชีวิต - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3810-2580-1 -
1134. ประดิษฐ์ อินทนิล - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2257 - -
1135. ประทุม เพ็ชรโรจน์ - ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทา-ทอง หน่วยงานภายใน 7900 0-3805-6666 -
1136. ประทีป พรแขก - คณะการจัดการและการท่องเที่ยว หน่วยงานภายใน 2397 0-3810-2397 -
1137. ประทีป อุปแก้ว คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว หน่วยงานภายใน - 0-3726-1802 -
1138. ประทีป อำโพธิ์ศรี ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2022 0-3810-2022 -
1139. ประทุม ม่วงมี - คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา หน่วยงานภายใน 2609 0-3810-2609 -
1140. ประทุมพร ประเสริฐลาภ งานสารบรรณ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยงานภายใน 2132 0-3810-2132 prasertlab@hotmail.com
1141. ประธาน ประดับประดา - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3810-2580-1 -
1142. ประนอม ผ่องพักตร์ - สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล หน่วยงานภายใน 2590-1 ต่อ 160 0-3839-1671-3 -
1143. ประพฤทธิ์ วนิชวัฒนานุวัติ อาคาร K กองอาคารสถานที่ หน่วยงานภายใน 2156-7 0-3810-2156-7 -
1144. ประพันธ์ อินทร์ฤทธิ์ - กองอาคารสถานที่ หน่วยงานภายใน 1440, 2191 0-3810-2222 -
1145. ประพันธ์ แดงสัมฤทธิ์ - - หน่วยงานภายใน 2580-1 0-38102-580-1 -
1146. ประพิม ซุ่นไล้ - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3839-0580-1 -
1147. ประไพ จันทร์เจริญ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะพยาบาลศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2849 0-3810-2849 -
1148. ประไพพิมพ์ สุทธิมูล - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2210 0-3839-0142 -
1149. ประไพศรี จันทร์ทรง - วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ หน่วยงานภายใน 2375-6 0-3810-2375-6 -
1150. ประภัสสร นันทพงศ์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3173 0-3810-3173 -
1151. ประภัสสร พลาบดีวัฒน งานบริหารบุคคล คณะพยาบาลศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2827 0-3810-2827 nongjewjub@hotmail.com
1152. ประภา นันทวรศิลป์ ภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2752 0-3810-2741 prapa@buu.ac.th
1153. ประภาพรรณ เตชะเสาวภาคย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3039 0-3810-3039 prapapan@buu.ac.th
1154. ประภารัตน์ พูลผล ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3031 0-3810-3031 jeabppjung@yahoo.com
1155. ประภาศรี เสือหลง ฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากร สำนักหอสมุด หน่วยงานภายใน 2748 0-38102748 -
1156. ประภาสิริ ประชาพิทักษ์กุล - คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3317 0-3810-3317 prapasir@buu.ac.th
1157. ประมวล อินทรฤทธิ์ - คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3389 0-3810-3389 -
1158. ประยงค์ ธงชัย งานบริการและสวัสดิการ กองกิจการนิสิต หน่วยงานภายใน 2531 0-3810-2531 -
1159. ประยงค์ โชติบาล ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3138 0-3810-3138 -
1160. ประยุกต์ เดชสุทธิกร ภาควิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2736 0-3810-2736 -
1161. ประยูร อิ่มสวาสดิ์ - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2240 0-3810-2240 -
1162. ประวัติ ตั้งศิริวัฒนากุล ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3357 0-3810-2222 prawat@buu.ac.th
1163. ประวิทย์ บุญมี - คณะวิทยาการสารสนเทศ หน่วยงานภายใน 3052 ต่อ 18 0-3810-3052 priowan@gmail.com
1164. ประวีณ สุทธิสง่า swu87_sb@yahoo.com โรงเรียนสาธิต "พิบูลพัฒนา" หน่วยงานภายใน 2250 0-3839-0142 swu87_sb@yahoo.com
1165. ประสงค์ ทุ่งเก้า ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3139 0-3810-3139 prasong@buu.ac.th
1166. ประสาน ศรีบุญมา - กองอาคารสถานที่ หน่วยงานภายใน - - -
1167. ประสาร อินทเจริญ ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3032 0-3810-3032 gle2519@hotmail.com
1168. ประสาร คัมภิรานนท์ สถาบันขงจื่อ - หน่วยงานภายใน 2602-4 0-3810-2602-4 -
1169. ประสิทธิ์ ฤกษ์สุวรรณี กองอาคารสถานที่ กองอาคารสถานที่ หน่วยงานภายใน - - -
1170. ประสิทธิ์ บุญศรีวงศ์ - กองคลังและทรัพย์สิน หน่วยงานภายใน 2152 0-3810-2152 -
1171. ประสิทธิ์ สุขทวีทรัพย์ - วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ หน่วยงานภายใน 2375-6 0-3810-2375-6 -
1172. ประสิทธิ์ พงษ์เรืองพันธุ์ - วิทยาลัยนานาชาติ หน่วยงานภายใน 2571 0-3810-2571 -
1173. ประเสริฐ ฉัตรไพศาลกุล - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2257 0-3810-2257 -
1174. ประเสริฐ ช่วยแก้ว ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2394 0-3810-2394 p_chuaykaeo@hotmail.com
1175. ประเสริฐ มีรัตน์ - คณะสหเวชศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3164 0-3810-3164 -
1176. ประหยัด มะหมัด ฝ่ายสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล หน่วยงานภายใน 2590-1 0-3839-1671-3 -
1177. ปรัชญาพร โชคไพบูลย์ - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 ต่อ 202 0-3839-0580 minny_033@hotmail.com
1178. ปรัศรัศม์ มาศจรัสพัฒน์ - กองกิจการนิสิต หน่วยงานภายใน - - -
1179. ปรากรม ประยูรรัตน์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3127 0-3810-3127 -
1180. ปราการ ทัตติยกุล - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580, 2581 0-3810-2580-81 -
1181. ปรางทอง ผลโยธิน - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3839-0580 -
1182. ปารณีย์ มิ่งเจริญพร ชั้น ๕ อาคาร ๕๐ ปี (ศ.ประยูร จินดาประดิษฐ์) สถาบันภาษา หน่วยงานภายใน 2700 ต่อ 518 - นก
1183. ปราณี วงค์จันทร์ต๊ะ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3381-3 0-3810-3381-3 pranee@buu.ac.th
1184. ปราณี ตรีทิพศิริศีล - วิทยาลัยพาณิชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2971-73 0-3810-2971-73 -
1185. ปราโมทย์ อาจวิชัย - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2257 0-3810-2257 -
1186. ปราโมทย์ ปิตะธารา - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3839-0580 -
1187. ปราโมทย์ ลายประดิษฐ์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3385 ต่อ 109 - pramote@buu.ac.th
1188. ปรารถนา เข็มทอง สถานีวิจัย สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล หน่วยงานภายใน 2590-1 0-3839-1671-3 -
1189. ปรารถนา รัตนารติสัจจกุล งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี หัวหน้างานสภาอาจารย์ หน่วยงานภายใน 2123 0-3810-2123 pratthana_649@hotmail.com
1190. ปรารถนา จิตรรัมย์ - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยงานภายใน 2580 0-3810-2580-1 -
1191. ปริชญา งามเชิดตระกูล สำนักงานเลขานุการ คณะแพทยศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3189 0-3810-3189 ลาศึกษาต่อ
1192. ปริญญา ธงชัย หน่วยผลิตเอกสาร คณมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2326 0-3810-2326 -
1193. ปริญญา ทองสอน ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2029 0-3810-2029 -
1194. ปริญญา จรูญโรจน์ - วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ หน่วยงานภายใน 2375-6 0-3810-2375-6 -
1195. ปริญญา ปัญญามัง - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3810-2580-1 -
1196. ปริญญา แก้วจันทวี คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี หน่วยงานภายใน - 0-3931-0000 -
1197. ปริญญา ชินดุษฎีกุล คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี หน่วยงานภายใน - 0-3931-0000 -
1198. ปริญญาพร หนูอุไร - คณะสหเวชศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2613-4 0-3810-2613-4 -
1199. ปริยวัตน์ ปุระวัฒนานนท์ - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2257 0-3810-2257 -
1200. ปริยา นุพาสันต์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3024 0-3810-3024 pnuphasant@yahoo.com
1201. ปรีชา พิทยาวุธวินิจ - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยงานภายใน 2580 0-3810-2580-1 -
1202. ปรีชา เสือหลง - คณะพยาบาลศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2810 0-3810-2810 -
1203. ปรีชา บุญขาว ศูนย์เทคโนโลยีภูมิอวกาศและภูมิสารสนเทศ โทรศัพท์ 0-38393474, 0-3810-2399 คณมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2395 0-3810-2395 -
1204. ปรีชา สิทธิชัยทวีกุล งานทะเบียนและสถิตินิสิต กองบริการการศึกษา หน่วยงานภายใน 2722 0-3810-2722 ti_mango@hotmail.com
1205. ปรีชา มาตรแม้น - กองอาคารสถานที่ หน่วยงานภายใน 1432 0-3810-2222 -
1206. ปรีดา ซุ่นไล้ - กองอาคารสถานที่ หน่วยงานภายใน 2191 0-3810-2191 -
1207. ปรีดาวรรณ สาลี ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3057 0-3810-3057 newphong@hotmail.com
1208. ปรีดี พิศภูมิวิถี ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2303 0-3810-2303 -
1209. ปรียาภรณ์ มากุลวงษ์ - วิทยาลัยพาณิชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2991-3 0-3810-2991-93 preyaporn@ax-mba.edu
1210. ปรียาภรณ์ ขุนจิต คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี หน่วยงานภายใน ต่อ 1212 0-3931-000 orange08.q_a@hotmail.com
1211. ปรียาภัทร์ ธรรมาภิมุข - สถาบันวิจัยวัฒนธรรมและศิลปะ หน่วยงานภายใน 2566 0-3810-2566 -
1212. ปรียารัตน์ นาคสุวรรณ์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3080 0-3810-3080 preeyarat@buu.ac.th
1213. ปวเรศ นวลแก้ว ฝ่ายโสตทัศนศึกษา สำนักหอสมุด หน่วยงานภายใน 2468 0-3810-2468 pawaret@chaiyo.com, 50541404@buu.ac.th
1214. ปวลี บุญปก ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2302 0-3810-2302 p_pawalu@hotmail.com
1215. ปวลี เสมอวงษ์ - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2210 0-3839-0142 -
1216. ปวันรัตน์ แตงจุ้ย ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2352 0-3810-2352 bleobomby@hotmail.com
1217. ปวีณา ศิริรักษ์ หน่วยตรวจสอบภายใน - หน่วยงานภายใน 2170 0-3810-2170 pitak2000@hotmail.com
1218. ปวีณา มกรทัต - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 ต่อ 303 0-3839-0580 -
1219. ปัญจรัศม์ หิรัญยวงศ์กร - สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล หน่วยงานภายใน 2590-1 0-38-39-1671-3 -
1220. ปัญญา อินทเจริญ - คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา หน่วยงานภายใน 2060 0-3810-2060 -
1221. ปัญญา สายทอง - สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล หน่วยงานภายใน 2590-1 ต่อ 176 0-3839-1671-3 -
1222. ปัญญารัตน์ ชูวิทย์สกุลเลิศ - คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน - - -
1223. ปัณฑรีย์ นิลสกุล งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3085 0-3810-3085 namaoy39@hotmail.com
1224. ปัณฑารีย์ เกียรติสถิตกุล - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3839-0580 -
1225. ปัณณวัชญ์ ธารามาศ - ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทา-ทอง หน่วยงานภายใน 7900 0-3805-6666 -
1226. ปัทมา ศุภธนกร - กองคลังและทรัพย์สิน หน่วยงานภายใน 2155 0-3810-2155 -
1227. ปัทมา พอดี - คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2363 0-3810-2363 -
1228. ปัทมา วรรัตน์ - กองบริการการศึกษา หน่วยงานภายใน 2617 0-3810-2617 -
1229. ปัทมา ศรีน้ำเงิน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี หน่วยงานภายใน - 0-3931-0000 ต่อ 2034 psrinamngoen@hotmail.com
1230. ปัทมา ฤกษ์จำนงค์ - กองคลังและทรัพย์สิน หน่วยงานภายใน 2141, 2198 0-3810-2198 air_ki11@hotmail.com
1231. ปัทวี สัตยวงศ์ทิพย์ สาขาศาสนาและปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2307 0-3810-2307 keng_pattawee@hotmail.com
1232. ปาจรา โพธิหัง ภาควิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2843 0-3810-2843 pachra_photihug@hotmail.com
1233. ปาณิศา กิมทรง - สถาบันวิจัยวัฒนธรรมและศิลปะ หน่วยงานภายใน 2566 0-3810-2566 -
1234. ปานกมล แซ่กอ เจ้าหน้าที่ธุรการภาควิชาภาษาตะวันออก (ญี่ปุ่น) คณมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2354 0-3810-2355 pankamon_2519@hotmail.com
1235. ปานทิพย์ เตรนฤประภา หน่วยสวัสดิการและบริการที่พักอาศัย กองอาคารสถานที่ หน่วยงานภายใน 2189 0-3810-2189 parnthip@buu.ac.th
1236. ปานเพชร ร่มไทร ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ หน่วยงานภายใน - - -
1237. ปานรัตน์ สุขเกษม - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2257 0-3810-2257 -
1238. ปานเสก อาทรธุระสุข ภาควิชาภาษาตะวันออก (ญี่ปุ่น) คณมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2354 0-3810-2354 pansekying@hotmail.com
1239. ปาริฉัตร ฉิมพลี สำนักงานอธิการบดี/กองบริหาร วิทยาเขตจันทบุรี หน่วยงานภายใน - 0-3931-0000 ต่อ 1100 kookkai_ch@hotmail.com
1240. ปาริชาต คงชุ่มชื่น - สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล หน่วยงานภายใน 2590-1 0-3839-1671-3 -
1241. ปาริชาติ แสงสันติสกุล - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3810-2580 -
1242. ปาริชาติ ผึ่งฉาย - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3810-2580 -
1243. ปารีชา รัตนศิริ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3385-6 0-3810-2222 -
1244. ปิติวรรธน์ สมไทย สาขาวิชาภาพพิมพ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2508 0-3810-2508 pitiwat@buu.ac.th
1245. ปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ ศูนย์การศึกษาธนบุรี วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ หน่วยงานภายใน 2375-6 02-8021556-8 ต่อ 105 memenoi@hotmail.com
1246. ปิ่นมณี รุ่งแจ้งรัมย์ งานบริการและสวัสดิการ กองกิจการนิสิต หน่วยงานภายใน 1513 0-3810-1513 mk_3929@hotmail.com
1247. ปิยฉัตร ยิ้มศิริ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3353 0-3810-3353 -
1248. ปิยฉัตร ศรีณรงค์ - วิทยาลัยนานาชาติ หน่วยงานภายใน 2571-2 0-3810-2571-2 iampiyachat@hotmail.com
1249. ปิยดารัศม์ ธนกวินสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่หอพัก คณะพยาบาลศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2803 0-3810-2803 -
1250. ปิยนัท โรจนารุณ - ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทา-ทอง หน่วยงานภายใน 7900 0-3805-6666 -
1251. ปิยนา ทองออน - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3810-2580 -
1252. ปิยนุช ญาติบำรุง - วิทยาลัยนานาชาติ หน่วยงานภายใน 2571 0-3810-2571 -
1253. ปิยสุดา ธรรมวาจา - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 ต่อ 117 0-3839-0580 piyasuda.ta@hotmail.com
1254. ปิยะ เจียมฮวดหลี - กองอาคารสถานที่ หน่วยงานภายใน 1440 0-3810-2222 -
1255. ปิยะ นาควัชระ - วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ หน่วยงานภายใน 2375-6 0-3810-2375-6 -
1256. ปิยะฉัตร สุทธิจินดา - คณะสหเวชศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2613-4 0-38102613-4 -
1257. ปิยะทิพย์ ตินวร - วิทยาลัยวิทยการวิจัยและวิทยาการปัญญา หน่วยงานภายใน 2106 0-3810-2106 piyathip@buu.ac.th
1258. ปิยะธิดา วรญาโณปกรณ์ - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2257 0-3810-2257 -
1259. ปิยะพร ธาราสันติสุข - กองคลังและทรัพย์สิน หน่วยงานภายใน 2160 0-3810-2160 piry207@hotmail.com
1260. ปิยะพร ธรรมชาติ - คณะการจัดการและการท่องเที่ยว หน่วยงานภายใน 2397, 2305 ต่อ 107 0-3810-2397 piyaporn@huso.buu.ac.th
1261. ปิยะพร วงศ์เบี้ยสัจจ์ ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2301 0-3810-2301 -
1262. ปิยะมาศ ตั้งใจธรรมโชติ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี หน่วยงานภายใน 2128 0-3810-2128 ajpplove@hotmail.com
1263. ปิยะวรรณ ศรีวิลาศ ฝ่ายวิจัย สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล หน่วยงานภายใน 2590-1 ต่อ 179, 156 0-3810-2580-1 piyawan@bims.buu.ac,th
1264. ปิยะวัฒน์ มงคลมณฑล - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3839-0580 -
1265. ปิยาภรณ์ ชิ้นเกษร - คณะพยาบาลศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2848 0-3810-2848 parnchai49@hotmail.com
1266. ปุญญิศา วิจิตรศิริ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3032 0-3810-3032 -
1267. ปุณยรัตน์ อนันต์พัฒนะบุญ - สำนักคอมพิวเตอร์ หน่วยงานภายใน 2770 0-3810-2770 -
1268. ปุ่น ปุนขันธ์ กองบริการวิทยาเขตจันทบุรี วิทยาเขตจันทบุรี หน่วยงานภายใน - 0-3931-0000 ต่อ 1148 -
1269. เปรม นิคมชัยประเสริฐ คณะแพทยศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3810-2580-1 -
1270. เปรมจิตต์ แสนประเสริฐ - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3839-0580 -
1271. เปรมฤดี เอี่ยมสุภัคกุล - คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน - - -
1272. เปรียบ มั่นจิตร์ - คณะเทคโนโลยีการเกษตร หน่วยงานภายใน - 0-3926-1802 -
1273. ผกามาศ ดินชูไท ภาควิขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3189 0-3810-3189 -
1274. ผกามาศ สุวรรณนิภา สาขาวิชาภาพพิมพ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2508 0-3810-2508 -
1275. ผจญ นนทะภา หน่วยจัดบริการงานด้านสถานที่และพัฒนาสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ หน่วยงานภายใน 2185 0-3810-2185 -
1276. ผลาดร สุวรรณโพธิ์ ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2069 0-3810-2069 -
1277. ผ่องพรรณ ศรีไพพจน์ - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3810-2580-1 -
1278. ผาณิต ฤกษ์ยินดี - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3839-0580 -
1279. เผชิญโชค จินตเศรณี ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3094 0-3810-3094 pachoenc@buu.ac.th
1280. พงศ์เทพ จิระโร ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2074 0-3810-2074 -
1281. พงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2039 0-3810-2039 -
1282. พงศ์พัฒน์ เจริญวารี - คณะศิลปกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2517 0-3810-2517 -
1283. พงศกร ครองศิริ - วิทยาเขตจันทบุรี หน่วยงานภายใน - 0-3931-0000 -
1284. พงษ์ทร อ่องน้อย - สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล หน่วยงานภายใน 2590-1 0-3839-1671-3 -
1285. พงษ์พันธ์ แก้วมณี นักประชาสัมพันธ์ กองกลาง งานประชาสัมพันธ์ หน่วยงานภายใน 2123 0-38102123 pongpun_8@hotmail.com
1286. พงษ์พันธ์ จันทฑีโร - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3839-0580 -
1287. พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน ไม่มีเบอร์ภายใน 0-3810-3090 oldsnails@hotmail.com
1288. พงษ์วุฒิ ดวงศรี - คณะวิทยาการสารสนเทศ หน่วยงานภายใน 3191 ต่อ 22 0-3810-3191 phong@buu.ac.th
1289. พงษ์ศักดิ์ อุโมงค์ - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 ต่อ 202 0-3839-0580 pongsak_ou@hotmail.com
1290. พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต - ศูนย์การศึกษาจันทบุรี หน่วยงานภายใน - 0-3932-2984 ต่อ 105 pongsate@hotmail.com
1291. พจนารถ สารพัด ภาควิชาการพยาบาลแม่และเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2860 0-3810-2860 pmameaw@yahoo.com
1292. พจนีย์ เถิงจ่าง - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2210 0-3839-0142 -
1293. พจนีย์ จุนวิเชียร - สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล หน่วยงานภายใน 2595, 2590 ต่อ 133 0-3839-1671-3 phodianee@bims.buu.ac.th
1294. พจนีย์ พิทักษ์จินดา - วิทยาลัยพาณิชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2971-3 ต่อ 115 0-3839-4900 pkhotoha@hotmail.com
1295. พจิต ทวีชาติ - กองคลังและทรัพย์สิน หน่วยงานภายใน 2158 0-3810-2158 -
1296. พชรมน ราวีศรี - คณะสาธารณสุขศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2745 0-3810-2745 patcharee_2504@hotmail.com
1297. พชรมนณ์ หิงคานนท์ - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน - 0-3839-0142 -
1298. พณิดา พรหมใจ - คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2328 0-3810-2328 -
1299. พนิดา คะเณแสน - สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล หน่วยงานภายใน 2590 ต่อ 178 038-745-804 kaneasaen@yahoo.com
1300. พนิดา มากสมบัติ - กองบริการการศึกษา หน่วยงานภายใน 2716 0-3810-2716 -
1301. พนิดา พันธ์วิไล งานสารบรรณ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง สำนักงานอธิการบดี หน่วยงานภายใน 2127 0-3810-2127 panida.nunka@hotmail.com
1302. พนิดา สงวนบุญ ภาควิชาภาษาตะวันตก (อังกฤษ) คณมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2352 0-3810-2352 panida@huso.buu.ac.th
1303. พนิดา เล้าชาญวุฒิ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3089 0-3810-3089 oupanida@hotmail.com
1304. พนิดา โพธิ์จิตร นิติกร กองการเจ้าหน้าที่ หน่วยงานภายใน 2952 0-3810-2952 -
1305. พนิดา แซ่ลิ่ม จัดรถมหาวิทยาลัย (แอล) กองอาคารสถานที่ หน่วยงานภายใน 2710 0-3810-2710 -
1306. พนิตตา พุฒศรี - ;วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2991-3 0-3810-2991-3 -
1307. พนิตนาฎ ยิ้มแย้ม คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสารสนเทศ สระแก้ว หน่วยงานภายใน - 0-3726-1560 ต่อ 306 panitnat@buu.ac.th
1308. พนุชดา เจริญชัย ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2355 0-3810-2355 -
1309. พบพร เชาวรัตน์ เงินรายได้ กองคลังและทรัพย์สิน หน่วยงานภายใน 2142 0-3810-2142 -
1310. พภัสสรณ์ สรรพสุวรรณ - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3810-2580-1 -
1311. พรกมล ปัญญาโกวิทกุล งานช่วยอำนวยการผู้บริหาร สำนักงานอธิการบดี กองกลาง สำนักงานอธิการบดี หน่วยงานภายใน 2915 0-38102915 mod9527@hotmail.com
1312. พรจันทร์ สั่งการ - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2237 0-3810-2237 joy_sangkam@yahoo.com
1313. พรจันทร์ โพธินาค - กองบริการการศึกษา หน่วยงานภายใน 2710 0-3810-2710 quan_potinak@yahoo.com
1314. พรชัย จูลเมตต์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2852 0-3810-2852 jjulamate@yahoo.com
1315. พรชัย กลิ่นดี ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้นำทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2043 - -
1316. พรทิพย์ มั่งคั่ง กิจการนิสิตคณะฯ คณะศึกษาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2011 0-3810-2011 -
1317. พรทิพย์ พันธุ์ยุรา ภาควิชาสังคมวิทยา คณมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2361 0-3810-2361 tip_punyura@hotmail.com
1318. พรทิพย์ ชัยวรวิบูล - กองแผนงาน หน่วยงานภายใน 2941 0-3810-2941 -
1319. พรทิพย์ พลอยงาม - สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล หน่วยงานภายใน 2590, 2591 0-3839-1671-3 -
1320. พรทิพย์ มะโนใจ โภชนาคาร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี หน่วยงานภายใน 2277 0-3810-2277 -
1321. พรทิพย์ แสงบุตร - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2210 0-3839-0142 -
1322. พรทิพย์ เกษมพิณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3036 0-3810-3036 pornid@buu.ac.th
1323. พรทิพย์ สินุธก ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3048 0-3810-3048 porntip@buu.ac.th
1324. พรทิพย์ เย็นใจ ภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3720 0-3810-2740 -
1325. พรเทพ นามกร ศูนย์การศึกษาจันทบุรี วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ หน่วยงานภายใน - 0-3932-2984 ต่อ 106 thep_2506@hotmail.com
1326. พรนภา หอมสินธุ์ ภาควิชาการพยาบาลชุมชน - หน่วยงานภายใน 2842 0-3810-2842 phomsin@yahoo.com
1327. พรนภา น้อยพันธ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3135 0-3810-3135 phornnap@buu.ac.th
1328. พรนิภา อุพลเถียร ศูนย์สังคมและสิ่งแวดล้อม คณมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2389 0-3810-2389 upoltian2528@hotmail.com
1329. พรพจน์ ไชยนอก - วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การกีฬา หน่วยงานภายใน 2083 0-3810-2083 nuy020@hotmail.com
1330. พรพรรณ ชมกลิ่น สถานีวิจัย สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล หน่วยงานภายใน 2590-1 ต่อ 176 0-3839-1671-3 pornpan@bims.buu.ac.th
1331. พรพรรณี ถังไชย - สำนักบริการวิชาการ หน่วยงานภายใน 2291-3 0-3810-2291-3 -
1332. พรพรหม สุระกุล - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3839-0580 -
1333. พรพราว ทองจรูญ - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2210 0-3839-0142 -
1334. พรพิมล คงวิวัฒนากุล - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2210 0-3839-0142 -
1335. พรเพ็ญ อาทรกิจวัฒน์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3069 0-3810-3069 pxa144@yahoo.com
1336. พรมกร เกษตรภิบาล หน่วยประมาณราคากลางและควบคุมสิ่งก่อสร้าง กองอาคารสถานที่ หน่วยงานภายใน 2195 0-3810-2195 -
1337. พรรณชนก ชมเชย - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2257 0-3810-2257 -
1338. พรรณทิพา พรหมรักษ์ ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2069 0-3810-2069 -
1339. พรรณธร ครุธเนตร คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสารสนเทศ สระแก้ว หน่วยงานภายใน - 0-3726-1560 ต่อ 305 k_pannatorn@hotmail.com
1340. นางสาว พรพรรณ ศรีโสภา สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตวิทยา คณะพยาบาลศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2839 0-3810-2839 -
1341. พรรณิภา พิพัฒน์ สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2810 0-3810-2810 -
1342. พรรณราย เจริญแพทย์ - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2243 0-3810-2243 jep_jaeng@hotmail.com
1343. พรรณิภา สุกใส สถานีวิจัย สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล หน่วยงานภายใน 259-1 ต่อ 128 - -
1344. พรรณิภา ปักโคทานัง ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2321 0-3810-2321 pha_agecon@hotmail.com
1345. พรรนิภา ศิริเพิ่มพูล ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3032 0-3810-3032 punpool@yahoo.com
1346. พรวณัฐ ธนพลภัควัฒน์ - คณะวิทยาการสารสนเทศ หน่วยงานภายใน 3060 0-3810-3060 -
1347. พรศักดิ์ ทูปิยะ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ระบบและพัฒนาโปรแกรม สำนักคอมพิวเตอร์ หน่วยงานภายใน 2772 0-3810-2772 tupiry@buu.ac.th
1348. พร้อมพงศ์ อนุชิตชาญชัย - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3810-2580-1 -
1349. พล ซุ่นไลั - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3839-0580 -
1350. พลชัย ไชยอินทร์ งานวิเทศสัมพันธ์ กองแผนงาน หน่วยงานภายใน 2941 0-3810-2941 -
1351. พลอย มาตรแม้น - กองอาคารสถานที่ หน่วยงานภายใน - ไม่มีเบอร์ -
1352. พลอยชนก ปทุมานนท์ - คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร หน่วยงานภายใน 2631 0-3810-2631 -
1353. พลอยนภัส แนบเชย - กองกิจการนิสิต หน่วยงานภายใน 2535 0-3810-2535 -
1354. พลากร บุญชู - คณะสาธารณสุขศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2745 0-3810-2745 bird 04722@hotmail.com
1355. พวงทอง อินใจ - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3839-0580 -
1356. พวงพร มณีเกตุ - วิทยาเขตจันทบุรี หน่วยงานภายใน - 0-3931-0000 ต่อ 1210 kenu001@hotmail.com
1357. พอจิต นันทนาวัฒน์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3056 0-3810-3056 phochit@buu.ac.th
1358. พักตร์วิชา โพธิ์ศรี ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2096 0-3810-2096 -
1359. พัชชาพลอย พิทักษ์ผลิน ศูนย์บัณฑิตศึกษานานาชาติการพัฒนาทรัพยากร คณะศึกษาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2046, 2004 0-3810-2004 tnutthinee@hotmail.com
1360. พัชนี สุวรรณศรี ภาควิชาสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2738 0-3810-2738 pachanee@buu.ac.th
1361. พัชนี นนทศักดิ์ - คณะการจัดการและการท่องเที่ยว หน่วยงานภายใน 2305 ต่อ 109 0-3810-2305 patchane@buu.ac.th
1362. พัชรนันท์ อมรรัตนพันธ์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน - - -
1363. พัชนีย์ ธระเสนา - วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2375-6 0-3810-2375-6 p_taraseina@yohoo.com
1364. พัชรพงษ์ วงค์แก้ว คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี หน่วยงานภายใน - 0-3931-0000 ต่อ 1410 -
1365. พัชรยา ปาลสุทธิ์ ภาควิชาภาษาตะวันออก (เกาหลี) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2343 0-3810-2343 aum_jm@hotmail.com
1366. พัชรวดี พูลสำราญ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว หน่วยงานภายใน - 0-3726-1802 -
1367. พัชรา มานะศิลป์ mpatchara@hotmail.com - หน่วยงานภายใน 2243 0-3810-2243 mpatchara@hotmail.com
1368. พัชรา สนธิพงษ์ประยูร - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2210 0-3810-2210 -
1369. พัชรา วณิชชากรสวัสดิ์ - วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2375 ต่อ 104 0-3810-2375 w.patchara@hotmail.com
1370. พัชรา มานะศิลป์ - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2257 0-3810-2257 -
1371. พัชราภา ตันตราจิน ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2369 0-3810-2369 -
1372. พัชริน แน่นหนา - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3839-0580 -
1373. พัชรินทร์ พูลทวี - คณะพยาบาลศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2844 0-3810-2844 patcharh@buu.ac.th
1374. พัชรินทร์ รุจิรานุกูล - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2257 0-3810-2257 -
1375. พัชรี นาคทอง - คณะโลจิสติกส์ หน่วยงานภายใน 3100 0-3810-3100 -
1376. พัชรี จันทร์ฉลอง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3385 0-3810-2222 -
1377. พัชรี ศรีสุภาพ ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดสำหรับอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3329 0-3839-3913-4 -
1378. พัชรี ปัญญาเลิศศรัทธา - วิทยาเขตจันทบุรี หน่วยงานภายใน - 0-3931-000 ต่อ 1109 -
1379. พัชรี วงษ์เกษม ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3049 0-38103049 wongkasem@buu.ac.th
1380. พัชรียา วงวิกิจ - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3839-0580 -
1381. พัฑฒิดา คะวิลัย คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตสารสนเทศ สระแก้ว หน่วยงานภายใน - 0-3726-1560 - 61 na_patti@hotmail.com
1382. พัฒนา ภูลเปี่ยม - สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล หน่วยงานภายใน 2590-1 0-3839-1671-3 -
1383. พัณณ์ชิตา ทองเอี่ยม - คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา หน่วยงานภายใน 2060 0-3810-2060 -
1384. พัดชา กวางทอง - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2257 0-3810-2257 -
1385. พัทธนัย เสาะแสวง ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2397, 2305 ต่อ 113 0-3810-2397 Phattanai_1983@hotmail.com
1386. พัทธยากร เกิดสุข - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3810-2580-1 -
1387. พัทยา จันทร์เสงี่ยม ฝ่ายบริการวิชาการ ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3839-0580 -
1388. พัทรพงษ์ อาสนจินดา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3356 0-3810-2222 -
1389. พันทิพา บุญลา ภาควิชาภาษาตะวันตก (อังกฤษ) คณมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2355 0-3810-2355 02132@hotmail.com
1390. พันธ์ศักดิ์ พวงย้อย - สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล หน่วยงานภายใน 2590 ต่อ 160 0-3810-2590 -
1391. พันธุ์ทิพย์ รามสูต อาจารย์พิเศษ คณะสาธารณสุขศาสตร์ หน่วยงานภายใน - - -
1392. พาวา พงษ์พันธุ์ - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2210 0-3839-0142 -
1393. พิจารณา ศรีวาจนะ - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3810-2580-1 -
1394. พิจิตรา ปฏิพัตร - คณะสาธารณสุขศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2740 0-3810-2740 mamptchitra@hotmail.com
1395. พิชชานันท์ เนียมนิล - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2210 0-3839-0142 -
1396. พิชญ์ศุภาง เย็นใจ - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3810-2580-1 -
1397. พิชญา พันเพชร์ - วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2991-3 0-3810-2991-3 -
1398. พิชญา ชิโนดม - วิทยาลัยนานาชาติ หน่วยงานภายใน 2571 0-3810-2571 -
1399. พิชญาภัค แจ่มใส - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3810-2580-1 -
1400. พิชฎา สุดโสม - สำนักบริการวิชาการ หน่วยงานภายใน 2291-3 0-3810-2291-3 -
1401. พิชาญ สว่างวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ - หน่วยงานภายใน 2907 0-3810-2907 pichan@hotmail.com
1402. พิชัย สนแจ้ง - วิทยาเขตจันทบุรี หน่วยงานภายใน - - -
1403. พิชิตร มีพจนา - กองบริการการศึกษา หน่วยงานภายใน 2709 0-3810-2709 -
1404. พิเชฐ เจริญเกษ ภาควิชาสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2738 0-3810-2738 pichet@buu.ac.th
1405. พิเชษฐ์ แซ่ตั๊ง - คณะการจัดการและการท่องเที่ยว หน่วยงานภายใน 2397 0-3810-2397 -
1406. พิทยุตม์ ประทุมรัตน์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3138 0-310-3138 -
1407. พิทักษ์ สูตรอนันต์ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3058 0-3810-3058 pitak@buu.ac.th, pitaksootanan@yahoo.com
1408. พิพัฒน์ สันติกูล - กองอาคารสถานที่ หน่วยงานภายใน - - -
1409. พิมกานติ์ดา แนบเชย ศูนย์ดินโดจีนศึกษา วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2375 ต่อ 195 0-3810-2375 maenok30@hotmail.com
1410. พิมพ์ชนก ชนะสงคราม งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ หน่วยงานภายใน 2953 0-3810-2953 -
1411. พิมพ์ชนก จันทราทิพย์ - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3810-2580-1 -
1412. พิมพ์ทอง ทองนพคุณ คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี หน่วยงานภายใน - 0-3931-0000 t-pimthong@hotmail.com
1413. พิมพ์ปรวีน์ เริงเกษตรกิจ คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบุรี หน่วยงานภายใน - 0-3931-000 -
1414. พิมพ์พิสุทธิ์ ปราศจาก - คณะพยาบาลศาสตร์ หน่วยงานภายใน - - -
1415. พิมพ์วรินทร์ พิมพขันธ์ ภาควิชาภาษาตะวันออก (จีน) คณมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2351 0-3810-2351 pimwarin@hotmail.com
1416. พิมพ์สุพร สุนทรินทร์ - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2210 0-3839-0142 -
1417. พิมล นกเทียน สถานีวิจัย สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล หน่วยงานภายใน 2590-1 0-38391-671-3 -
1418. พิมลพรรณ พวงย้อย - กองคลังและทรัพย์สิน หน่วยงานภายใน 2165 0-3810-2165 -
1419. พิมลพรรณ เลิศล้ำ สาขาวิชาดนตรีและการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2513 0-3810-2513 kitty_mauy@hotmai.com
1420. พิราภรณ์ บุตรหนัน - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 ต่อ 208 0-3839-0580 piraporn@buu.ac.th
1421. พิริยา ศุภศรี ภาควิชาการพยาบาลแม่และเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2864 0-3810-2864 supiriya@hotmail.com
1422. พิศมัย หอมจำปา ภาควิชาสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2738 0-3810-2738 -
1423. พิศมัย เสรีขจรกิจเจริญ ภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2741 0-3810-2741 pisasere@buu.ac.th
1424. พิศาล แก้วมณี หน่วยโสตทัศนูปกรณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน - - pisan@buu.ac.th
1425. พิสมัย น้ำจันทร์ ฝ่ายวิเคราะห์ระบบและพัฒนาโปรแกรม สำนักคอมพิวเตอร์ หน่วยงานภายใน 2773,4141ต่อ142 0-3810-2773 pissamai@buu.ac.th
1426. พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3839-0580 pisit@buu.ac.th
1427. พิสิษฐ์ บึงบัว คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสารสนเทศ สระแก้ว หน่วยงานภายใน - 0-3726-1560 ต่อ 304 pisit_bu@hotmail.com
1428. พิสุทธิ์ ยาโน ฝ่ายวิเคราะห์ระบบและพัฒนาโปรแกรม สำนักคอมพิวเตอร์ หน่วยงานภายใน - - -
1429. พีร์นิธิ แสงอรุณ - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3839-0580 -
1430. พีรพัฒน์ สารศักดิ์ - วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ หน่วยงานภายใน - 0-3932-2984 ต่อ 102 loydmar@hotmail.com
1431. พีรพัฒน์ สามัญ - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2257 0-3810-2257 -
1432. พีรพัฒน์ มั่งคั่ง ศูนย์สังคมและสิ่งแวดล้อม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2389 0-3810-2389 perapat.hcc@hotmail.com
1433. พีรพันธ์ ด้วงเหม็น - กองอาคารสถานที่ หน่วยงานภายใน 1140 0-3810-2222 -
1434. นายพีรศักดิ์ เตชวนิช - กองอาคารสถานที่ หน่วยงานภายใน - - -
1435. พีระศักดิ์ เพียรประสิทธิ์ ฝ่ายปฎิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ หน่วยงานภายใน 2771 0-3810-2771 peerasak@buu.ac.th
1436. เพ็ชร รักถนอม ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3352 ต่อ 18 0-3810-3352 diamon_rak@hotmail.com
1437. เพ็ชรงาม เต็งพฤทธิ์ธนากร - คณะแพทยศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3153 0-3810-3153 -
1438. เพชรมณี โชติสุภาพ ฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด หน่วยงานภายใน 2478 0-3810-2478 -
1439. เพชรรัตน์ วิริยะสืบพงศ์ - คณะการจัดการและการท่องเที่ยว หน่วยงานภายใน 2397 0-3810-2397 -
1440. เพชรรัตน์ ตรงต่อศักดิ์ - คณะสหเวชศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3166 0-3810-3166 petchara@buu.ac.th
1441. เพชรรัตน์ รัตนวงษ์ คณะสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว หน่วยงานภายใน 3166 0-3726-1802 -
1442. เพ็ญจันทร์ ศรีสุขสวัสดิ์ - วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การกีฬา หน่วยงานภายใน 2030 0-3810-2030 -
1443. เพ็ญทิพย์ เจริญชาศรี - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2236 0-3810-2236 -
1444. เพ็ญนภา กุลนภาดล ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2028 0-3810-2028 -
1445. เพ็ญพรรณ ศรีสายพร - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2238 0-3810-2238 -
1446. เพ็ญรัตน์ พันรอบ - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3839-0580 -
1447. เพ็ญวดี ชะม้าย - สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล หน่วยงานภายใน 2590-1 0-3839-1671-3 -
1448. เพ็ญศรี กังวาลโชคชัย - คณะการจัดการและการท่องเที่ยว หน่วยงานภายใน 2397 0-3810-2397 pensriku@yahoo.com
1449. เพ็ญสินี พยัคฆเดชาพัน - คณะการจัดการและการท่องเที่ยว หน่วยงานภายใน 2397 0-3810-2397 -
1450. เพียงฤทัย วีรศักดิ์ - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2257 0-3839-0142 -
1451. โพธิ์ เปรมชนม์ - วิทยาเขตจันทบุรี หน่วยงานภายใน - 0-3931-0000 ต่อ 1410 -
1452. โพธิ์เงิน ทองเพ็ชร หน่วยรักษาความปลอดภัย กองอาคารสถานที่ หน่วยงานภายใน 2191 0-3810-2191 -
1453. ไพฑูรย์ มกกงไผ่ ฝ่ายวิจัย สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล หน่วยงานภายใน 2590-1 ต่อ 151 0-3839-1671-3 p_mokkongpai@yahoo.com, phaitha@buu.ac.th
1454. ไพฑูรย์ ศรีนิล คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี หน่วยงานภายใน - 0-3931-0000 -
1455. ไพฑูรย์ กันสิงห์ - วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การกีฬา หน่วยงานภายใน 2061 0-3810-2061 paitoon@buu.ac.th
1456. ไพฑูรย์ วรรัตน์ หน่วยงานสารบรรณ กองอาคารสถานที่ หน่วยงานภายใน 2185 0-3810-2185 moonims16@hotmail.com
1457. ไพฑูรย์ โพธิสว่าง ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2369 0-3810-2369 -
1458. ไพฑูรย์ ผลบุญ สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3310-11 0-3810-2222 -
1459. ไพฑูรย์ สุขมี - กองอาคารสถานที่ หน่วยงานภายใน 2191-2 0-3810-2191 -
1460. ไพทูล แก้วหอม คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว หน่วยงานภายใน - 0-3726-1802 -
1461. ไพบูลย์ มณไฑวงศ์ หัวหน้างานแนะแนวและจัดหางาน กองกิจการนิสิต กองกิจการนิสิต หน่วยงานภายใน 2536 0-38102536 mon_paiboon@hotmail.com
1462. ไพบูลย์ บุญล้อม งานแนะแนวและจัดหางาน กองกิจการนิสิต หน่วยงานภายใน 2532 0-3810-2532 paeinter@hotmail.com
1463. ไพฑูรย์ โห้เมี่ยง - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580 0-3839-0580 -
1464. ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ ดนตรี-การแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2513 0-3810-2513 -
1465. ไพบูลย์ ลิ้มปิติพานิชย์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3385 0-3810-2222 -
1466. ไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์ ภาควิชาสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2738 0-3810-2738 -
1467. ไพพรรณ อินทนิล ภาควิชาสารสนเทศศึกษา คณมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2565 0-3810-2365 pipan40@gmail.com
1468. ไพรศรี อารมณ์ชื่น ฝ่ายพัมนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด หน่วยงานภายใน 2479 0-3810-2479 *
1469. ไพรัช ช่วยเพ็ชร - สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3810-2580-1 -
1470. ไพรัช ทองระอา - สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล หน่วยงานภายใน 2590-1 0-3839-1671-3 pirach@bims.buu.ac.th
1471. ไพรัตน์ วงษ์นาม ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2032 0-3810-2032 pairatan@yahoo.com
1472. ไพรินทร์ บุญเชิญ - - หน่วยงานภายใน 2144 0-3810-2144 -
1473. ไพรินทร์ ทองภาพ - วิทยาลัยพาณิชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2991-3 ต่อ 128 0-3839-4900 mba_gsc@yahoo.com
1474. ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล - คณะโลจิสติกส์ หน่วยงานภายใน 3100, 3103 0-3810-3100 pairoj@buu.ac.th
1475. ไพโรจน์ สว่างไพร - คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา หน่วยงานภายใน 2117 0-3810-2117 p_292@hotmai.com
1476. ไพโรจน์ เจียมฮวดหลี - กองอาคารสถานที่ หน่วยงานภายใน 1140 0-3810-2222 -
1477. ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3351-2 ต่อ 12 0-3874-5806 pailin@buu.ac.th
1478. ไพศาล พลาลำ ศูนย์การศึกษาสระแก้ว วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ หน่วยงานภายใน - 0-3726-1696-7 -
1479. ไพศาล สงวนวงศ์ - กองอาคารสถานที่ หน่วยงานภายใน - - -
1480. ฟาริดา ศรีบัว - กองคลังและทรัพย์สิน หน่วยงานภายใน 2152 0-3810-2152 ni_jumjung@hotmail.com
1481. ภควัต สมิธธ์ - วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ หน่วยงานภายใน 2375-6 0-3810-2375-6 -
1482. ภรณี สวัสดิ์-ชูโต ภาควิชาวิจัย ประเมินผลและการบริหารทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2884 0-3810-2884 p_pongkeow@yahoo.com
1483. ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์ ภาควิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2866 0-3810-2866 -
1484. ภราดร กุลวงศ์ ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดสำหรับอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3329 0-3839-3913-4 -
1485. ภัคพงศ์ จันทเปรมจิตต์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3385 0-3810-2222 -
1486. ภัควิภา นามจันทร์ทา ฝ่ายฝึกอบรม สำนักบริการวิชาการ หน่วยงานภายใน 2290-3 0-3810-2290 -
1487. ภัฐธีร์ตา วัฒนประดิษฐ์ ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2066 0-3810-2066 -
1488. ภัทชไล เลี่ยมปรีชา - วิทยาลัยพาณิชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2991-3 0-3810-2991-93 saiytayee@hotmail.com
1489. ภัทร์พงษ์ อังคะหิรัญ คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี หน่วยงานภายใน - 0-3931-0000 -
1490. ภัทร์พงศ์ ธนาพงศ์สมนึก - สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล หน่วยงานภายใน 2590-1 0-3839-1671-3 -
1491. ภัทรพร มีประทีป - วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ หน่วยงานภายใน 2375-6 0-3810-2375-6 -
1492. ภัทรภร วรกุลรัตนา ธุรการ กองกิจการนิสิต หน่วยงานภายใน 2530 0-3810-2530 -
1493. ภัทรภร ธรรมมะ - วิทยาเขตสารสนเทศ สระแก้ว หน่วยงานภายใน - 0-3726-1560 - 61 patong@hotmail.com
1494. ภัทรมน สาดรักษ์ (สาตรักษ์) ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2301 0-3810-2301 -
1495. ภัทรา หิรัญรัตนพงศ์ ภาควิชาจิตวิทยา คณมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2366 0-3810-2366 pattrahi@hotmail.com
1496. ภัทรานิษฐ์ กนกพงศ์ไกรสิน - วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ หน่วยงานภายใน 2375-6 0-3810-2375-6 -
1497. ภัทราพร ทองนิ่ม คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี หน่วยงานภายใน - 0-3931-0000 -
1498. ภัทรวดี ภักดี - ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทา-ทอง หน่วยงานภายใน 7900 0-3805-6666 -
1499. ภัทราพร สร้อยทอง - คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2363 0-3810-2363 -
1500. ภัทราพร จาติเกตุ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2991 0-3810-2291 pattrapo@buu.ac.th
1501. ภัทราภรณ์ ดุริยะกรกุล ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3036 0-3810-3036 pattara@buu.ac.th
1502. ภัทราวุธ รักกลิ่น plakklin@yahoo.com โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2243 ต่อ 215 0-3838-4361-2 plakklin@yahoo.com
1503. ภัทรินทร์ ทยะราษฎร์ ภาควิชาภาษาตะวันตก (อังกฤษ) คณมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2355 0-3810-2355 phattharint@yahoo.com
1504. ภัสส์กุญช์ ลำดวน - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 0-38102580-1 -
1505. ภาคภูมิ หอมหวล - คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3310 0-3810-2222 -
1506. ภาคภูมิ มาตรทอง ฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด หน่วยงานภายใน 2478 0-3810-2478 -
1507. ภาคภูมิ พระประเสริฐ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3127 0-3810-3127 phakpoompp@yahoo.com
1508. ภาคภูมิ ใจมีอารี ภาควิชาภาษาตะวันตก คณมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2304 0-3810-2304 -
1509. ภาณุพงศ์ ศีลสังวรณ์ หอพัก กลุ่ม 2 กองกิจการนิสิต หน่วยงานภายใน 1512 0-3810-2222 -
1510. ภานุพงศ์ บุญเพียร คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว หน่วยงานภายใน - 0-3726-1802 -
1511. ภาณุพงศ์ บรรเทาทุกข์ - คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2363 0-3810-2363 -
1512. ภานุวัฒน์ ด่านกลาง ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3380 0-3810-2222 คฑาวัดไฟ
1513. ภานุวัฒน์ สกุลเดช - วิทยาลัยนานาชาติ หน่วยงานภายใน 2571 0-3810-2571 -
1514. ภานุ สรวยสุวรรณ - คณะศิลปกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2510 0-3810-2510 -
1515. ภานุพงศ์ สวัสดี - วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา หน่วยงานภายใน 2077 0-3810-2077 -
1516. ภานุมาศ ละลิ่ว - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3810-2580-1 -
1517. ภานุมาศ ฉัตรพิทักษ์โชค ฝ่ายฝึกอบรม สำนักบริการวิชาการ หน่วยงานภายใน 2291-3 0-3810-2291-3 -
1518. ภารดี อาษา ภาควิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2737 0-3810-2737 paradee_asa@hotmail.com
1519. ภารดี อนันต์นาวี ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้นำทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2052 0-3810-2052 -
1520. ภารดี มหาขันธ์ ห้องไทยศึกษา คณมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2339 0-3810-2339 -
1521. ภาวดี ศรีสังข์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี หน่วยงานภายใน - 0-3931-000 ต่อ 2041 pawadees@yahoo.com
1522. ภาวนา กีรติยุตวงศ์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2830 0-3810-2830 keerati11@hotmail.com
1523. ภาวิณี เกตุพันธ์ - คณะสาธารณสุขศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2743 0-3810-2743 -
1524. ภาวิณี สอนจันทร์ - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 ต่อ 207-9 0-3839-0580 -
1525. ภาวิณี ศักดิ์สุนทรศิริ - คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3385-6 ต่อ 108 0-3810-2222 pawinee@buu.ac.th
1526. ภาสกร ภักดิ์ศรีแพง - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2210 0-3839-0142 -
1527. ภาสกร แสงสว่าง - คณะศิลปกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2510 0-3810-2510 -
1528. ภาสกร วีระญาโณ - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3810-2580-1 -
1529. ภาสวรรณ ณ นคร ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2301 0-3810-2301 -
1530. ภาสิรี ยงศิริ - คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2328 0-3810-2328 -
1531. ภิญญดาพัชญ์ เพ็ชรรัตน์ ภาควิชากรจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2069-70 0-3810-2069-70 -
1532. ภิญโญ เปี่ยมประสาทพร ผู้อำนวยการกอง กองกิจการนิสิต หน่วยงานภายใน 2539 0-3810-2539 -
1533. ภิญโญ สกุลศักดิ์ทอง พนักงานขับรถ คณะศึกษาศาสตร์ หน่วยงานภายใน - - -
1534. ภุมรี อบมลี หัวหน้างานช่วยอำนวยการผู้บริหาร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี หน่วยงานภายใน 2901 0-3810-2901 Obmalee@buu.ac.th
1535. ภูเบศ เลื่อมใส ภาควิชรนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2038 0-3810-2038 -
1536. ภูเบศ ศรีพุ่มเงิน - กองแผนงาน หน่วยงานภายใน 2932 0-3810-2932 neail45@hotmail.com
1537. ภุมรินทร์ ภิรมย์เลิศอมร ภาควิชาภาษาตะวันออก (จีน) คณมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2351 0-3810-2351 pimwarin@hotmail.com
1538. ภูริต มีพร้อม - คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2328 0-3810-2328 -
1539. ภูริลาภ อิศรีทอง - กองแผนงาน หน่วยงานภายใน 2932 0-3810-2932 phurilai@buu.ac.th
1540. ภูรีพัทธ์ อรรถเวชกุล - คณะแพทยศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3153, 3189 0-3810-3153 -
1541. ภูวดล วรรธนะชัยแสง - วิทยาลัยอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี หน่วยงานภายใน - 0-3931-0000 bhuwadol@yahoo.com
1542. ภูวนาท อาจหาญ ช่างเทคนิค คณมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2340 0-3810-2340 -
1543. ภูสิต กุลเกษม ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2045 0-3810-2045 pusitk@gmail.com
1544. มงคล พลเยี่ยม - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2257 0-3810-2257 -
1545. มณฑา อนุรัตน์ศร งานแนะแนวและจัดหางาน กองกิจการนิสิต หน่วยงานภายใน 2542 0-310-2542 -
1546. มณเทียร ชมดอกไม้ ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2069 0-3810-2069 -
1547. มณิสรา เคร่งจริง - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3839-0580 -
1548. มณีรัตน์ สุขเอี่ยม - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยงานภายใน - - -
1549. มณีรัตน์ สุเรรัมย์ - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยงานภายใน 2580-1 ต่อ 403 0-3839-0580 -
1550. มณีรัตน์ บุษย์ดีวงษ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2871 0-3810-2871 -
1551. มณีรัตน์ ประสิทธิบุญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2871 0-3810-2871 -
1552. มณีรัตน์ ภาคธูป ภาควิชาการพยาบาลแม่และเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2858 0-3810-2858 -
1553. มณีรัตน์ ข่ายพิราป นักวิชาการเงินและบัญชี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2369 0-3810-2369 -
1554. มธุรส บุญถิน - ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทา-ทอง หน่วยงานภายใน 7900 0-3805-6666 -
1555. มนต์ชัย กล่อมกลิ่น พนักงานขับรถ คณะศึกษาศาสตร์ หน่วยงานภายใน - - -
1556. มนตรี แย้มกสิกร ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2009, 2036 0-3810-2009 -
1557. มนตรี โพธิโสโนทัย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3382 0-3810-3382 -
1558. มนตรี จำนงสิริศักดิ์ สาขาวิชานิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2518 0-3810-2518 -
1559. มนธนา กัลยาณสุโข งานสารบรรณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี หน่วยงานภายใน 2132 0-3810-2132 supamad@buu.ac.th
1560. มนปริยา ท้าวใจ - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3810-2580-1 -
1561. มนฤดี ธาดาอำนวยชัย ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2350 0-3810-2350 -
1562. มนัส จอมปรุ emoimui@hotmail.com โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2243 ต่อ 222 0-3839-0142 emoimui@hotmail.com
1563. มนัสนันท์ พูลสิริโชค - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1ต่อ111 0-3839-0580 -
1564. มนัสนันท์ พินิจผล - ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทา-ทอง หน่วยงานภายใน 7900 0-3805-6666 -
1565. มนัสสา อาแว - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2210 0-3839-0142 -
1566. มยุรีย์ พิทักษ์ศิลป์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3839-0580 -
1567. มลฤดี สนธิ คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตสารสนเทศจันบุรี หน่วยงานภายใน 0-3931-0000 ต่อ 3011 0-3931-000 molruede@buu.ac.th
1568. มลฤดี หร่องบุตรศรี - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3810-2580-1 -
1569. มะยุรี รัตนวทัญญู คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี หน่วยงานภายใน 0-3931-0000 ต่อ 4009 0-3931-000 -
1570. มะลิวัลย์ คุตะโค คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว หน่วยงานภายใน - 0-3831-0000 -
1571. มัณฑนา รังสิโยภาส ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3385 0-3810-3385 -
1572. มัทนา เกษกมล ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2368 0-3810-2368 mattana@huso.buu.ac.th
1573. มัทนา สันทัสนะโชค ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3353 0-3810-2222 -
1574. มัทนาวัลย์ พูลสวัสดิ์ ลูกจ้างโครงการฯ คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3158 0-38103-158 -
1575. มัธณี ทองปรน ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2344, 2382 0-3810-2344 matanee-nat@hotmail.com
1576. มันทนา อ่อนรัศมี - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยงานภายใน 2210 0-3839-0142 -
1577. มาธวี เล็กคำ งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ หน่วยงานภายใน 2953 0-3810-2953 -
1578. มานพ ชัยดิเรก ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3037 0-3810-3037 -
1579. มานพ น้ำทรัพย์ - วิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว หน่วยงานภายใน - 0-37-261-802 -
1580. มานพ แจ่มกระจ่าง คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาอุตสาหกรรมศึกษา หน่วยงานภายใน 2095 0-3810-2095 -
1581. มานะ จันทร์สร้อย ฝ่ายปฎิบัติการ (ภปร. ชั้น 2) สำนักคอมพิวเตอร์ หน่วยงานภายใน 2133 0-3810-2133 -
1582. มานะ เชาวรัตน์ คณบดีคณะโลจิสติกส์ คณะโลจิสติกส์ หน่วยงานภายใน 3109 0-3810-3109 -
1583. มานิต คงสมจิตร ฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา สำนักบริการวิชาการ หน่วยงานภายใน 2291-3 ต่อ 104 0-3810-2291-3 -
1584. มานิต อุปถัมภ์ - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3839-0580 -
1585. มาโนช พงษ์วุฒิธรรม - สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล หน่วยงานภายใน 2590-1 0-3839-1671-3 manote@bims.buu.ac.th
1586. มาโนช โกมลวนิช ฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล หน่วยงานภายใน 2590-1 0-3839-1671-3 -
1587. มาโนช เย็นสุดใจ ห้องพิมพ์ ชั้น 1 ภปร. กองบริการการศึกษา หน่วยงานภายใน 2714 0-3810-2714 -
1588. มารวย วงค์แก้ว คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี หน่วยงานภายใน - 0-3931-0000 ต่อ 191 -
1589. มาริษา ผลทรัพย์ - กองคลังและทรัพย์สิน หน่วยงานภายใน 2141 0-3810-2141 i_smile11@hotmail.com
1590. มาริสา ดีรัศมี พี่เลี้ยงเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2871 0-3810-2871 -
1591. มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร - คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายใน 3168 0-3810-3168 -
1592. มาเรียม ทองเอี่ยม คนงาน กองกิจการนิสิต หน่วยงานภายใน - - -
1593. มาลัย ศราทธนานนท์ หน่วยบริหารหอประชุม กองอาคารสถานที่ หน่วยงานภายใน 2186 0-3810-2186 malai@buu.ac.th
1594. มาลัย สีส่งสิทธิ์ลาลัย - วิทยาลัยบพาณิชยศาสตร์ หน่วยงานภายใน 2991-3 0-3810-2991-3 -
1595. มาลิน จริตพจน์ - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน 2580-1 ต่อ 113 0-3839-0580 -
1596. มาลิน จริตพจน์ - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยงานภายใน 2580-1 0-3810-2580-1